منابع تأمین مالی برنامه‌های تولید و اشتغال

سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه دوسالانه بودجه‌ریزی برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، پیش‌بینی‌ای برای توزیع منابع مالی برنامه‌های تولید و اشتغال داشته است. بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، پیش‌بینی شده است که از منابع بودجه عمومی کشور در سال آینده ۵ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی و تولید اختصاص پیدا کند. علاوه بر این، منابع تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی حدود 8.7 هزار میلیارد تومان و حداکثر تسهیلات از محل منابع داخلی بانک 11.7 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
 به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران به نقل از "دنياي اقتصاد"، در برنامه دوسالانه طراحی شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، برای تأمین مالی برنامه‌های تولید و اشتغال در سال ۱۴۰۰، حدود ۶ هزار میلیارد تومان منابع از بودجه عمومی کشور درنظر گرفته شده است. علاوه بر این، از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی نیز قرار است حدود 13.8 هزار میلیارد تومان برداشت شود. حداکثر تسهیلات از محل منابع داخلی بانک نیز حدود 17.3 هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. بر این اساس، رشد منابع درنظر گرفته شده در سال ۱۴۰۰ به نسبت ۱۳۹۹ از منابع بانکی ۴۷ درصد، از برداشت از صندوق توسعه ملی ۵۷ درصد و از منابع عمومی بودجه کشور ۲۰ درصد بوده است.
 در این گزارش با توجه به برنامه‌هایی که در سال ۱۳۹۷ برای اشتغال و تولید وجود داشته، برنامه‌ریزی برای سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ انجام شده است. مطابق این برنامه، توزیع منابع مالی برنامه‌های تولید و اشتغال در ۹ ردیف طبقه‌بندی شده است که برای هرکدام از این برنامه‌ها به‌طور کلی سه منبع تأمین مالی تسهیلات از محل منابع داخلی بانکی، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و تأمین منابع از محل بودجه عمومی درنظر گرفته شده است.
 بر اساس گزارش منتشر شده برای برنامه‌های در دست اجرا، کل تسهیلات از محل منابع داخلی بانکی ۲۷ هزار و ۷۹۹ میلیارد تومان، از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی ۱۸ هزار و ۴۲۸ میلیارد تومان و از محل بودجه عمومی ۷ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. بر این اساس پیش‌بینی شده که در سال ۱۳۹۹، تسهیلات از محل منابع داخلی بانکی با کاهش ۵۷ درصدی به حدود ۱۱ هزار و ۷۵۷ میلیارد تومان، تسهیلات صندوق توسعه ملی با کاهش ۵۳ درصدی در حدود ۸ هزار و ۷۲۸ میلیارد تومان و تأمین منابع از محل بودجه عمومی با کاهش ۳۲ درصدی حدود ۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
 اما پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد كه تأمین مالی از محل منابع داخلی بانکی به نسبت ۱۳۹۹ با رشد ۴۷ درصدی به حدود ۱۷ هزار و ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. در همین گزارش منابع درنظر گرفته شده برای تولید و اشتغال سال ۱۴۰۰ که از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی برداشت شود را ۱۳ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان درنظر گرفته که به نسبت سال ۱۳۹۹ با رشد ۵۸ درصدی مواجه شده است. تأمین منابع از محل بودجه عمومی نیز در سال ۱۴۰۰ با رشد ۲۰ درصدی به نسبت سال ۱۳۹۹ حدود ۶ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
 توزیع منابع مالی برنامه‌های تولید و اشتغال 1399 و 1400
در برنامه منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه كشور، پیش‌بینی شده که منابع مالی برای برنامه‌های تولید و اشتغال در ۹ گروه توزیع شود:
 - سیاست‌های فعال بازار کار: یکی از برنامه‌های در درست اجرا برای تولید و اشتغال در ردیف سیاست‌های فعال بازار کار درنظر گرفته شده است که در سال 13۹۸ از محل منابع داخلی بانکی ۸۷۵ میلیارد تومان و از محل بودجه عمومی ۷۵۳ میلیارد تومان هزینه شده است. اما برای سیاست‌های فعال بازار کار در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ تنها از محل بودجه عمومی تأمین مالی خواهد شد. بر اساس این جدول، در سال ۱۳۹۹، از محل بودجه عمومی برای سیاست‌های فعال بازار کار ۱۰۰ میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
 
- بافت فرسوده شهری: برای این برنامه تا سال 13۹۷، از محل منابع داخلی بانکی حدود ۲۲۷۰ میلیارد تومان و از محل بودجه عمومی ۳۷۷۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. اما در سال‌های ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده است که از محل تسهیلات داخلی بانک‌ها، هزار میلیارد تومان و از محل بودجه عمومی هزار میلیاد تومان درنظر گرفته شود. این میزان برای سال ۱۴۰۰ با رشد ۵۰ درصدی به ۱۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکی و همین‌طور از محل بودجه عمومی درنظر گرفته شده است.
 
- بخش کشاورزی: بر اساس گزارش منتشر شده، در برنامه‌های در دست اجرا در بخش کشاورزی، از محل منابع داخلی بانکی ۷۵۱۷ میلیارد تومان، تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی ۴۰۱۷ میلیارد تومان و از بودجه عمومی 886.9 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. پیش‌بینی شده برای سال ۱۳۹۹ حدود ۴ هزار میلیارد تومان از محل منابع داخل بانکی، ۴ هزار میلیارد تومان از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی و هزار میلیارد تومان از محل بودجه عمومی تأمین مالی شود. برای سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شده که منابع تسهیلات داخلی بانک‌ها و صندوق توسعه ملی ۵۰ درصد افزایش داشته باشد. از محل بودجه عمومی نیز ۱۲۵۰ میلیارد تومان منابع درنظر گرفته شده است.
 
- میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی: طبق برنامه‌های درحال اجرا، برای میراث فرهنگی از محل منابع داخلی بانکی ۳۴۴۶ میلیارد تومان، از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی ۳۴۴۶ میلیارد تومان و از محل بودجه عمومی ۶۵ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. برای سال ۱۳۹۹ نیز پیش‌بینی شده است که از محل تسهیلات داخلی بانکی ۲۰۰ میلیارد تومان و از محل تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی نیز ۲۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام شود. برای سال ۱۴۰۰ نیز این ارقام با رشد ۲۵ درصد همراه بوده است. بر اساس جدول منتشر شده، از محل بودجه عمومی برای میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع‌دستی بودجه‌ای درنظر گرفته نشده است. این روال برای سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شده است.
 - شرکت‌های دانش‌ بنیان: آمارها نشان می‌دهد که برای طرح‌های در دست اقدام تا سال ۱۳۹۷، حدود ۹۰۰ میلیارد تومان از تسهیلات داخلی بانکی، ۹۰۰ میلیارد تومان از محل صندوق توسعه ملی و ۲۲۰ میلیارد تومان از محل بودجه عمومی درنظر گرفته شده است. سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی کرده است که در سال ۱۳۹۹ برای شرکت‌های دانش‌ بنیان ۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکی و ۲۰۰ میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی هزینه شود. برای سال ۱۴۰۰ نیز از هرکدام از دو محل ذکر شده ۲۵۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است.
 - صنعت و معدن: برای برنامه‌های درحال اجرای اشتغال و تولید در بخش صنعت و معدن، از محل منابع داخلی بانکی ۱۰ هزار و ۶۵ میلیارد تومان منابع، از محل صندوق توسعه ملی نیز ۱۰ هزار و ۶۵ میلیارد تومان و از محل بودجه عمومی 1067.7 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. اما برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ این میزان منابع کاهش داشته است؛ به‌طوری که پیش‌بینی شده در سال ۱۳۹۹، از محل منابع بانکی ۴ هزار میلیارد تومان، از محل صندوق توسعه ملی ۴ هزار میلیارد تومان و از محل بودجه عمومی هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. در سال ۱۴۰۰ نیز از محل منابع داخلی بانکی ۶ هزار میلیارد تومان، از محل صندوق توسعه ملی ۶ هزار میلیارد تومان و از محل بودجه عمومی ۱۲۵۰ میلیارد تومان درنظرگرفته شده است.
 - فرهنگ و هنر: بر اساس اطلاعات منتشر شده سازمان برنامه و بودجه، برای برنامه‌های در دست اقدام اشتغالزایی و تولید در گروه فرهنگ و هنر، تا سال ۱۳۹۷، حدود 1645.6 میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانکی و از محل بودجه عمومی 85.7 میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. اما در پیش‌بینی انجام شده برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ منبعی برای تأمین مالی این گروه درنظر گرفته نشده است.
 - حمل ‌و ‌نقل ریلی برون ‌شهری: جدول منتشر شده نشان می‌دهد که برنامه‌های در دست اقدام برای حمل ‌و نقل برون شهری از محل منابع داخلی بانک‌ها ۱۰۸۰ میلیارد تومان و از محل بودجه ۴۷۳ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. برای برنامه سال ۱۳۹۹ پیش‌بینی شده است که از محل منابع بانکی 228.4 میلیارد تومان و از محل بودجه عمومی ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شود. برای سال ۱۴۰۰ نیز از محل منابع بانکی 342.6 میلیارد تومان و از محل بودجه عمومی ۱۵۰ میلیون تومان درنظر گرفته شده است.
 - برنامه‌های جدید: سازمان برنامه و بودجه برای سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ برنامه‌های اشتغالزایی و تولید جدیدی درنظر گرفته است. برای اجرا کردن برنامه‌های جدید درنظر گرفته شده، در سال ۱۳۹۹ از محل منابع بانکی 2128.5 میلیارد تومان، از محل صندوق توسعه ملی 328.5 میلیارد تومان و از محل بودجه عمومی ۱۸۰۰ میلیارد تومان درنظر گرفته شده است. برای سال ۱۴۰۰ نیز پیش‌بینی شده که از محل تسهیلات منابع داخلی بانک‌ها 2937.4 میلیارد تومان، از محل صندوق توسعه ملی 1287.4 میلیارد تومان و از محل بودجه عمومی ۱۶۵۰ میلیارد تومان منابع هزینه شود.

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها