آشنایی با برخی از ارائه دهندگان خدمات(BDS) مالی توسعه خوشه های کسب و کار

0

   

گروه خبر:  آشنایی با برخی از ارائه دهندگان خدمات(BDS) مالی توسعه خوشه های کسب و کار

 به گزارش خوشه های کسب و کار، در راستای توسعه خوشه های کسب و کار، نهادها و موسسات مختلفی میتوانند نقش داشته باشند. در ایران نیز در این راستا سه نهاد مهم صندوق ضمانت سرمایه گذاری های صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات ایران و بنیاد برکت فعالیت دارند. اهم وظایف و ساختار این سه نهاد عبارت است از :

 

 صندوق ضمانت سرمایه گذاری های صنایع کوچک

صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تاسیس گردیده و مرکز اصلی آن در تهران است. خود اداره می شود و تابع قانون تاسیس صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک مصوب 1383 بوده و در موارد سکوت تابع قوانین و مقررات مربوط است. همچنین موضوع فعالیت این صندوق، کمک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین حداکثر هفتاد درصد ( در مناطق کمتر توسعه یافته تا هشتاد و پنج درصد ) اصل و سود تسهیلات اعطایی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع و استفاده از وجوه اداره شده و سایر منابع مالی در چارچوب سیاست های صنعتی و برنامه های توسعه کشور در زمینه احداث، توسعه، بهسازی و نوسازی، سرمایه گردش، توسعه پیمانکاری های فرعی، تحقیق و توسعه، خرید فناوری و دانش فنی و تجهیزات آزمایشگاهی و توسعه منابع انسانی و همچنین انجام سایر اموری که در راستای تحقق هدف صندوق است، می باشد.

 

 بنیاد برکت

بنیاد برکت در سال 86 تاسیس شد تا ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ اﻓﺮاد، ﮔﺮوه ﻫﺎ و واﺣﺪﻫﺎي ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻓﺎﻗﺪ داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت ﻻزم در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻛﺸﻮر در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺳﻨﺪ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و رﻫﻨﻤﻮدﻫﺎي رهبر ﻣﻌﻈﻢ انقلاب، موثر و مفید  ﺑﺎﺷﺪ.
این بنیاد عام المنفعه تاکنون با جدیت تلاش کرده است به منظور کارآفرینی فردی و جمعی با تشکیل شرکت با افراد حقیقی یا حقوقی، برای راه اندازی طرح‌های اقتصادی در مناطق کمتر برخوردار در تمامی استان های کشور، اقدام کند.  

 

صندوق ضمانت صادرات ایران

يكي از عواملي كه همواره موجبات نگراني صادركنندگان را فراهم مي آورد، وجود ريسكهاي سياسي و تجاري در روند صادرات آنها ميباشد، چرا كه تحقق هر يك از اين ريسكها موجب عدم وصول وجه كالا و خدمات صادره از سوي آنها مي گردد. عدم وصول بموقع مطالبات از خريداران خارجي در اغلب اوقات صادركننده را در تنگناي مالي قرارداده  و در نتيجه باعث ناتواني وي در ايفاي تعهدات مالي وي به اعتبار دهندگان داخلي و گاهي اوقات منجر به ورشكستگي كامل وي مي گردد. بمنظور تشويق صادركنندگان به توسعه فعاليتهاي صادراتي خود و كاهش نگراني آنها در اين زمينه و ارائه پوششهاي لازم به آنها در مقابل ريسكهاي سياسي و تجاري، دولتها اقدام به ايجاد شركتهاي بيمه اعتبار صادراتي مي نمايند. اين قبيل شركتهاي بيمه عمدتاً وابسته به دولت و متكي به حمايتهاي مالي آن بوده و اغلب ريسكهايي را پوشش مي دهند كه معمولاً از سوي شركتهاي بيمه تجاري قابل پوشش نيستند. در اين راستا و بمنظور تامين امنيت مالي صادركنندگان ايراني و در نتيجه توسعه موثر صادرات غير نفتي كشور، صندوق ضمانت صادرات ايران بعنوان يكي از زيرمجموعه هاي وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت با شخصيت مالي و حقوقي مستقل تاسيس گرديد. اين صندوق به پشتوانه حمايتهاي مالي دولت، علاوه بر پوشش ريسكهاي سياسي و تجاري صادرات، با صدور انواع ضمانتنامه اعتباري، به تامين منابع مالي مورد نياز صادركنندگان نيز كمك مي نمايد.

 

جهت مشاهده آدرس وب سایت های هر یک از نهادهای اشاره شده و سایر نهادهای موثر در توسعه خوشه های کسب و کار، به اینجا مراجعه نمایید

 

 

 

Leave A Reply