معرفی پروژه توسعه خوشه قطعات خودرو سمنان بعنوان طرح پژوهشی برتر

0

در سومین جشنواره علمی، پژوهشی و فناوری در سطح ملی برای کلیه واحدهای دانشگاهی آزاد اسلامی از بین 700 عنوان و پرونده ارسالی به جشنواره شامل طرح پژوهشی، کتاب، مقاله و…، تعداد 65 طرح بعنوان طرح برتر انتخاب شده و از پروژه توسعه خوشه قطعات خودروی سمنان نیز بعنوان طرح پژوهشی برون دانشگاهی برتر مورد تقدیر قرار گرفته است.
به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان، در راستای توسعه خوشه صنعتی قطعات خودرو و کمک به ذینفعان آن در جهت حرکت به سمت جایگاه و چشم انداز تدوین شده، پروژه توسعه این خوشه به محوریت شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان و با مشارکت فعال اعضای خوشه، هماهنگی و همکاری سازمانها و نهادهای پشتیبان، طی دوره زمانی 1389 تا 1392 به اجرا درآمده است و در اردیبهشت ماه سال 1393 ادامه فعالیت به انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو سمنان به عنوان شبکه فراگیر خوشه واگذار شد.

Leave A Reply