بازدید عضوهیات علمی وریئس پژوهشکده گل محمدی دانشگاه

0

بازدید عضوهیات علمی وریئس پژوهشکده گل محمدی دانشگاه سلیمان دمیرل شهراسپارتا ترکیه از خوشه گلاب،عرقیات و اسانس کاشان


پروفسور بایدار عضو هیات علمی و رئيس پژوهشکده گل محمدی دانشگاه سلیمان دمیرل شهر اسپارتا ترکیه به همراه چند تن از مدیران کارخانجات اسانس گیری شهر اسپارتا ترکیه مهمان خوشه گلاب بودند.شایان ذکر است دو ماه قبل خوشه گلاب، و عرقیات و اسانس کاشان به صورت تور صنعتی همراه چند تن از مدیران شرکت های گلابگیری مهمان دانشگاه سلیمان دمیرل بودند.که در آن سفر از ایشان جهت حضور در کاشان و تعامل بیشتر دعوت به عمل آمده بود. در ابتدا پس حضور در شرکت ایران گلاب که بزرگترین صادرکننده گلاب در جهان می باشد از خط تولید این شرکت بازدید به عمل آمد.در ادامه از شرکت باریج اسانس بازدید شد و طی جلسه ای بین ذینفعان خوشه و مهمان های ترکیه ای تعامل و بحث وگفتگوی خوبی در رابطه با دستاوردهای جدید این صنعت شکل گرفت.در پایان برنامه ها از کارخانه شهدگیران و مزارع گل محمدی در برزک و کارخانه گلاب طوبی در قمصر بازدید به عمل آمد.در خاتمه مقرر شد دانشگاه سلیمان دمیرل در زمینه افزایش عملکرد گل محمدی در واحد سطح و تولید سایر فرآورده های گل محمدی با خوشه همکاری های لازم را به عمل آورد.

Leave A Reply