کمیته استانی خوشه کسب وکار دست بافته ها در یاسوج تشکیل شد

0

سهراب بنام ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: توسعه خوشه های صنعتی امروزه نقش محوری و بارزی در سیاست های اقتصادی و صنعتی بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه ایفا می کند.

وی افزود: به همین منظور و در استای سیاست های سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران پس از شناسایی خوشه دست بافته هاي داري استان كهگيلويه و بويراحمد، كميته استاني متشکل از دستگاه های اجرایی مرتبط استان تشکیل شد.

بنام بیان کرد: كليات خوشه و مدل توسعه خوشه اي، همچنين تبيين اهداف و برنامه هاي خوشه هاي كسب وكار استان با تأكيد بر توسعه خوشه دست بافته هاي استان توضيحات مبسوطي ارائه کردند.

وی اظهار کرد: همكاري بين سازمانها و نهادهاي پشتيبان در راستاي توسعه خوشه هاي كسب و كار مورد تاكيد قرار گرفت و همچنين مقرر گرديد برنامه ريزي به منظور توسعه خوشه هاي كسب و كار انجام گيرد و نسبت به تامين منابع مالي آن اقدامات لازم صورت پذيرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی كهگيلويه و بويراحمد گفت: انتظار مي رود سازمانها ونهادهاي مرتبط با خوشه هاي كسب و كار نسبت به معرفي نمايندگان خود به منظور عضويت در شوراي راهبري و كميته هاي تخصصي اقدام کنند.

Leave A Reply