تنزل رتبه جهاني ايران به 120 در شاخص نوآوري

0

دکتر عارف که همزمان با هفته پژوهش در نشست‌ انجمن هاي علمي سخن مي‌گفت با تاکيد بر اين که سند چشم انداز به عنوان ميثاق ملي در پيشبرد اهداف جمهوري اسلامي ايران مدنظر است، افزود: بر اساس اين سند تا افق 1404 بايد به جايگاه اول علم و فن آوري در منطقه دست يابيم.
وي با اشاره به نقش انجمن هاي علمي در تحقق اين اهداف، اظها‌ر کرد: بر اين اساس 20 نقش مهم براي انجمن هاي علمي در نظر گرفته شده است که از آن جمله مي‌توان به افزايش درک و آگاهي عمومي از دانش فني، کمک به رفع موانع پيشرفت علوم، جهت دادن به تحقيقات علمي، تقويت و حمايت از برنامه‌هاي پژوهشي و پرورش و ارتقاي نيروي انساني اشاره کرد.

عارف با تاکيد بر اين که در کشور بيش از 350 انجمن علمي فعال هستند، مهم‌تر‌ين نقش اين انجمن ها را ايجاد ارتباط ميان صنعت، دانشگاه و جامعه ذکر کرد.
وي در ‌عين ‌حال با اشاره به وضعيت رشد توسعه علمي کشور گفت: در حوزه توليد علم و انتشار مقاله بر اساس گزارش‌هاي پايگاه ISI ايران پس از ترکيه در منطقه حائز رتبه دوم و بر اساس گزارش اسکوپوس حائز رتبه اول است.
رييس بنياد پيشبرد علم و فن‌آوري با تاکيد بر اين که زماني که به بحث فن آوري کشور مي رسيم وضعيت چندان مناسبي نداريم، خاطر‌ نشان کرد: در وضعيت کسب و کار رتبه ايران 130 است و اين در حالي است که کشور ترکيه در اين شاخص حائز رتبه 55 است.

وي در ادامه سخنان خود رتبه ايران در شاخص ر‌قا‌بت پذيري را 83 و رتبه عربستان را 24 ذکر کرد و اظها‌ر کرد: ايران همچنين در شاخص ر‌قا‌بت پذيري صنعتي رتبه 68 و ترکيه داراي رتبه 30 است.
به گفته عارف در شاخص رونق اقتصادي ايران داراي رتبه 107 و ترکيه داراي رتبه 87 و در شاخص توسعه انساني، ايران داراي رتبه 75 و قطر داراي رتبه 31 است.
رييس بنياد پيشبرد علم و فن‌آوري به رشد اقتصادي ايران طي برنامه‌هاي اول تا پنجم توسعه اشاره کرد و ا‌دا‌مه‌ داد: رشد اقتصادي ايران طي برنامه اول توسعه 9.3 درصد بوده است که اين رقم در برنامه دوم به 7.4 درصد تنزل يافت ولي با اجراي برنامه سوم رشد اقتصادي ايران 10.6 درصد بوده است.
وي رشد اقتصادي ايران در برنامه چهارم را هفت درصد و در برنامه پنجم سه دهم درصد ذکر و اين وضعيت را نگران کننده توصيف کرد.

استاد دانشکده برق دانشگاه صنعتي شريف در ادامه با تاکيد بر اين که ايران در شاخص دانش فني داراي 32 امتياز و در شاخص زير ساخت‌ داراي امتياز 2.1 شده است، در اين باره توضيح داد: در شاخص نوآوري 21 مولفه در هفت بخش ارزيابي مي‌شود و کشورها از رتبه صفر تا 100 امتياز دريافت مي‌کنند.
وي با تاکيد بر اين که رتبه ايران در منطقه در شاخص نوآوري بين 16 تا 17 متوقف مانده است، يادآور شد: در سطح جهاني نيز در اين شاخص از رتبه 95 به 120 تنزل يافته‌ايم.
رييس بنياد پيشبرد علم و فن‌آوري با تاکيد بر اين که در سال 1404 مردم از ما در خصوص عملکردمان بر اساس سند 1404 سوال خواهند کرد، خاطر‌ نشان کرد: اين در حالي است که متاسفانه براي انجام وظايف ميان نهادهاي مختلف پاسکاري صورت مي‌گيرد که اين امر موجب شده تا وضعيت نگران کننده اي در حوزه علم و فن آوري داشته باشيم.
وي رتبه ايران در شاخص ظرفيت علوم و فن آوري را 51 و رتبه ترکيه را 35 ذکر و ا‌ضافه‌ کرد‌: امروزه سهم توسعه علم و فن آوري از توليد ناخالص داخلي نيم درصد است و اين در حالي است که بر اساس سياست‌هاي علم و فن آوري بايد تا افق 1404 سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي به چهار درصد برسد.

عارف با تاکيد بر اين که سهم ICT کشور از توليد ناخالص داخلي 1.5 درصد است، افزود: در کشورهاي منطقه اين ميزان به بيش از شش درصد مي‌رسد.
عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف با تاکيد بر اهميت جايگاه انجمن‌هاي علمي در توسعه فن آوري کشور، تصريح کرد: براي انجمن‌هاي علمي کارکردهاي مهمي همچون ارائه پيشنهادهاي لازم به مسوولان و بر‌نامه‌ريزان کشور، ترسيم نقشه راه و آينده پژوهي در زمينه فعاليت‌هاي تخصصي و اظهار نظر در خصوص برنامه‌هاي آموزشي پيشنهاد مي‌شود.

 

Leave A Reply