ضرورت هماهنگی سیاست مالیاتی با وضعیت اقتصاد 95

0

و این موضوع برای تولید اتفاق مثبتی است.

 به عقیده جرج بیشتر مالیات‌‌ها رفتار تولیدی را از نفس می‌اندازند و وضع مالیات بر درآمد، انگیزه افراد برای کسب در‌آمد را کاهش می‌دهد.این حال اقتصاددانانی همچون میلتون فریدمن با عقیده هنری جرج مخالف هستند و عقاید او را با ویژگی‌های اقتصاد مدرن امروزی ناهماهنگ می‌دانند. به‌طور کلی اقتصاددانان در اینکه دولت باید از ابزار مالیات برای متعادل کردن عملکرد بخش‌های مختلف اقتصاد و ایجاد عدالت اقتصادی بهره‌برداری کند متفق‌القول هستند اما دولت باید در استفاده از ابزار مالیات شرایط بازار هدف و بازارهای متاثر از بازار هدف را در نظر بگیرد. در ابتدای سال 95 هستیم و این طور به نظرمی رسد که لازم است دولت و مجلس درباره سیاست مالیاتی امسال بازنگری‌هایی داشته باشند. برای مثال مصوبه اصلاح مالیات‌های مستقیم که در سال گذشته به تصویب رسید و ضمن وضع مالیات بر خانه‌های خالی، درآمد حاصل از ساخت و‌ساز را نیز مشمول مالیات کرد، وضعیت رکودی بازار مسکن و رکود تورمی حاکم بر کل اقتصاد را نادیده گرفته است و نمی‌تواند برای این بخش مفید باشد. شاید با این توجیه که بخش مسکن درصد بالایی از تولید ناخالص ملی را تشکیل نمی‌دهد نسبت به وضع مالیات بر ساخت و‌ساز تساهل شده است اما این بخش به دلیل مرتبط بودن کسب و کارهای گوناگون با آن، نقش پیشرو در اقتصاد کشور دارد و از دولت انتظار می‌رود تصمیمات مربوط به این بخش را با تامل بیشتر و با در نظر گرفتن عواقب آن بگیرد. بازنگری در سیاست مالیاتی می‌تواند حتی شامل مالیات بر ارزش افزوده باشد به شرط آنکه بازنگری در مالیات بر ارزش افزوده بنگاه‌های اقتصادی مشروط به شفافیت هرچه بیشتر گزارش‌های مالی آنها باشد.

Leave A Reply