اتحاديه اروپا از پژوهش و نوآوري صنايع كوچك قم حمايت مي كند

0

اتحاديه اروپا در برنامه پژوهش و نوآوري خود موسوم به horizon2020 طي سال هاي 2014 تا 2020 با اختصاص بودجه مناسب و تحت شرايط و ضوابط خاص از ايده ها و طرح هاي نو حمايت مي كند.  

ايده ها و طرح هاي نو در بنگاه هاي كوچك و متوسط در برنامه اين اتحاديه از اولويت بالايي برخوردار است و شرايط اجرايي نمودن خلاقيت ها  بعنوان يكي از عوامل مهم در بحث ايده هاي خلاق، در اين طرح فراهم گرديده است؛ لذا واحدهاي صنعتي مي توانند از اين فرصت بهره برداري نموده و طرح هاي خود را از اين طريق ارائه نمايند.
علاقمندان مي توانند براي كسب  اطلاعات تكميلي به وب سايت اتحاديه اروپا به نشاني https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020 مراجعه نمايند.
 

Leave A Reply