جزییات رشد اقتصادی ایران در سال 94

0

مرکز آمار ایران رشد فعالیت‌های گروه کشاورزی را، 5.4 درصد، گروه صنعت را منفی 2.2 درصد و فعالیت‌های گروه خدمات را 0.2 درصد اعلام کرده است. بر اساس این گزارش گروه خدمات با با 57.4 درصد و ارزش افزوده ای معادل 355 هزار و 858 میلیارد ریال بالاترین سهم را در رشد اقتصادی داشته داشته است. پس از گروه خدمات گروه صنعت با ارزش افزوده ای معادل 178 هزار و 8 میلیارد دریال سهم 28.7 درصدی در رشد اقتصادی 0.9 درصدی را به خود اختصاص داده است. سهم گروه کشاورزی نیز 12.8 درصد از رشد اقتصادی کشور در سال 94 بوده است.
در جدولی که در قسمت عکس خبر آمده است، محصول ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت های اقتصادی به قیمت های ثابت سال 76 (میلیارد ریال)نشان داده شده است.

Leave A Reply