افتتاح اولین شهرک تخصصی کفش کشور در شهر هیدج

0

اولین مجتمع کارگاهی کفش کشور در شهر هیدج افتتاح گردید. این مجتمع شامل 5 فاز می باشد که  فازهای 1 و 2 آن با زیر بنای 6000 مترمربع با حضور مسئولین استانی – شهرستانی افتتاح گردید. در فاز اولیه مجمتع 25 واحد تولید کفش مستقر می باشند که با تکمیل 5 فاز، 90 واحد تولید کفش در این مجتمع مستقر خواهند شد.
افتتاح اولین واحد لمینت سازی به عنوان یک حلقه مفقوده در صنعت کفش هیدج
واحد لمینت سازی خوشه کفش هیدج با حضور معاونت صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان افتتاح شد. ارائه خدمات دوبله فوم و استر با دقت بالا در خدمت تولیدیهای کیف و کفش صورت می پذیرد . این در حالی روی داد که به دلیل مسافت و هزینه و زمانبر بودن قبل از افتتاح این واحد برخی واحدهای تولیدی به صورت دستی کار لمینه کردن روی کفش را انجام می دادند که موجب بی کیفت و بد قوراه شدن کفش می شد همچنین دوام آن نیز کاهش پیدا می کرد. برخی واحدها نیز فوم و آستر خریداری شده را برای لمینه شدن به شهرهای دیگر می فرستادند که موجب افزایش هزینه برای آنها می شد؛ در حالی که این واحد در شرایط فعلی می تواند این نیاز خوشه را در داخل پاسخ دهد.

Leave A Reply