تامين منابع مالي صنايع كوچك و متوسط و كارآفرينان در كره جنوبي

0

SME‌ها  در سال 2010، 9/99% از شرکت‌های صنعتی کره را تشکیل داده است. اکثریت SME‌ها ، شرکت‌های خردی  هستند که حداکثر 9 کارگر دارند. این شرکت‌های خرد 4/96% از شرکت‌های کارفرمایی را تشکیل می‌دهند و  6/3% دیگر شرکت‌های کوچک و متوسط می‌باشند.  شرکت‌های بزرگ با بیش از 250 کارگر فقط 1% شرکت‌های کارفرمایی را در اختیار دارند.
جدول . نحوه توزیع شرکت‌های بزرگ در کره جنوبي(2010)

اندازه شرکت(تعداد کارمندان)

تعداد

%

همه شرکت ها

5146659

0/100

SME‌ها (249-1)

5143696

9/99

خرد(9-1)

4963546

4/96

کوچک(49-10)

170707

3/3

متوسط(249-50)

9443

2/0

بزرگ(250+)

2963

1/0

 
نکته: داده‌ها برای شرکت‌های مالی ای به غیر از شرکت‌های هلدینگ می‌باشد(ISIC  Rev.4 sector 642).

با توجه به رشد سریع صنعت خدمات در کره جنوبي و تمرکز دولت بر توسعه و حمایت از SME‌ها،  بتدریج جایگاه SME‌ها در اقتصاد کره  مهم تر می‌گردد. در سال 2011،  SME‌ها برای نخستین بار بیش از 50% جمعیت فعال کشور را در استخدام گرفتند و طبق اداره آمار کره 26/1 بیلیون نفر در این بخش مشغول بکار بوده اند. درصد نیروی شاغل درSME‌ها  در سال 2000، 2/39% بوده و با رشدی مداوم در سال 2011 به 3/50% رسید.
وام دهی به SME
تعریفSME در بخش‌های مختلف اقتصادی کره جنوبي از یکدیگر متفاوت می‌باشد.  وام دهی به SME و  به کل کسب و کارها در طول دوره 13-2007 به ترتیب 6/32% و 54% رشد داشت.  سهم وام‌های SME  براساس کل معوق وام‌های کسب و کار (یعنی سهم) محاسبه شده است.  چون  طی این دوره، رشد وام دهی به همه کسب و کارها از رشد وام دهی به SME فراتر رفت، سهم وام‌های SME نسبت به کل وام‌های کسب و کار از 8/86%(2007) به 7/47%(2013) کاهش یافت است که نسبت به استانداردهای بین المللی رقم بالایی می‌باشد.  نسبت وام‌های کوتاه مدت به کل وام‌های کسب و کارها به طور مداوم از سال 2007(75%) به 9/63% در سال 2012 و 9/61% در سال 2013 کاهش یافت.
احتمالا دلیل اصلی  بروز این روند کاهشی  نگرش محافظه کارانه تر بانک‌ها در انتهای این دوره بوده است. در ابتدای بحران‌های مالی، وام‌های SME معوق به طور نگران کننده‌ای افزایش یافت به طوریکه از 93/0 % (نسبت به همه وام‌های SME) به 83/1% در سال 2008 و حتی 27/2% در سال 2010 رسید. این رقم هنوز نسبت به آمار مشاهده شده در بسیاری از دیگر کشورهای OECD  کمتر می‌باشد. اما با این وجود، SME ها به اعتبارات دسترسی داشته اند. نسبت وام‌های معوق به میزان زیادی در سال 2011 کاهش یافت، اما این کاهش در سال 2012 اندک بوده و در سال 2013 در رقم 64/1% ثابت باقی ماند. در داده‌های مربوط به وام‌های معوق، آمار وام‌های ارزی و  غیرارزی هر دو لحاظ شده است.
شرایط اعتباری
متوسط نرخ بهره برای وام‌های معوق SME در سال 2008 افزایش یافته و به 49/7% رسید، اما سپس به آرامی کاهش یافته و به 83/5% در سال 2012 و 06/5% در سال 2013 کاهش یافت. این رقم هنوز نسبت به آمار کشورهای غربی که  برخلاف کره سیاست انبساط پولی را انتخاب نموده اند، نسبتاً بالا می‌باشد. احتمالاً نرخ بالاتر بهره باعث ریسک‌های بیشتر بانک‌های کره و رشد تورم می‌گردد. تفاوت نرخ بهره میان شرکت‌های بزرگ SME‌ها  نیز در سال 2008 به نقطه اوج خود یعنی 79 واحد نقطه رسید، و در سال‌های بعد به طور اساسی کاهش یافته و در سال 2012 به 43 واحد نقطه و  در سال 2013 به 24 واحد نقطه رسید. این رقم در مقایسه با آمارهای جهانی پایین می‌باشد.  علت تسهیل شرایط اعتباری برای SME‌ها ، تمایل بانک‌ها به پذیرش ریسک‌های بالای اعتباری SME‌ها نبود، بلکه دولت به بانک‌ها توصیه کرده بود که وام‌های SME‌ها  را به طور خودکار تمدید نمایند.  نرخ  تمدید وام به 90% رسید. دولت  این رویکرد خود را تغییر داد، چون بانک‌ها قادر نبودند که اعتبار وام گیرندگان را در طول دوره بحران به دقت ارزیابی نمایند. علاوه براین،  برنامه تضمین دولتی که در قسمت‌های بعدی مورد بحث قرار می‌گیرد، باعث گردید که بانک‌ها علیرغم داشتن مشکلات نقدینگی و ناتوانی در رعایت استانداردهای قانونی،  رویکرد وام دهی به SME‌ها را دنبال نمایند.
    نسبت میان وام‌های درخواست شده و وام‌های پذیرش شده در فاصله 2007 و 2008 به میزان زیادی کاهش یافت. چون در این دوره تقریباً نیمی از درخواست‌های وام(2/47%)  از سوی بانک‌ها رد شدند. تعداد نسبی درخواست‌های رد شده در سال 2009 بهبود(یعنی کاهش) و در سال 2010 به 7/48% افزایش یافت.  از آن زمان به بعد نرخ‌های بهره  به طور معناداری کاهش یافته و 8/39% در سال 2013 رسید.
    بعد از بحران‌های "واحد پولی"  کره در سال 1997،  شرکت‌های بزرگ به جای استفاده از وام‌های بانکی از طریق تأمین مالی مستقیم منابع موردنیاز خود را بدست آوردند.  در این دوره، بخش بانکی بر وام‌های خانگی و وام‌های SME  که به خوبی تحت پوشش تضمین‌های دولتی بودند، متمرکز گردید. بنابراین، میزان وام‌های SME در طول 15 سال به میزان زیادی  افزایش یافت. با این وجود، به علت افزایش نگرانی‌ها در مورد ریسک‌های اعتباری SME‌ها و مشکلات بدهی خانگی،  تمایل به وام دهی به شرکت‌های بزرگ اخیراً افزایش یافته است.
شکل. وام‌های SME و شرکت‌های بزرگ در کره(13-2001)
(تریلیون وون)

تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار
مانند دیگر کشورها در کره نیز سرمایه خطرپذیر و سرمایه رشد در فاصله میان 2007 و 2008  کاهش یافت، اما در سال‌های 2009، 2010 و 2011 دوباره افزایش یافت، بطوریکه از سطح سال 2007 نیز فراتر رفت. در سال 2013،  سرمایه خطرپذیر نسبت به سال قبل خود 2/12% افزایش یافت.
    اغلب وجوه سرمایه خطرپذیر سال 2007 در مراحل اولیه و مراحل گسترش شرکت‌ها سرمایه گذاری شد. تا سال 2013، مقدار وجوه سرمایه گذاری شده در  مراحل نهایی توسعه شرکت‌ها 7/49% بوده است، این در حالی است که مقدار  وجه سرمایه گذاری شده در مراحل اولیه و مراحل توسعه شرکت‌ها به ترتیب 7/26% و 5/23% بوده است.
جدول.  سرمایه خطرپذیر و سرمایه رشد در کره(13-2007)
(بیلیون وون)

مرحله

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

اولیه

0/365

8/290

6/247

2/319

2/372

6/369

9/369

گسترش

4/377

3/255

1/260

4/290

6/329

7/313

9/325

نهایی

3/249

6/178

4/359

4/481

0/559

0/550

7/688

کل

7/991

7/724

1/867

0/1091

8/1260

3/1233

5/1384

 
دیگر شاخص ها
داده‌های تأخیر در پرداخت برای وام‌های تاریخ گذشته وجود داشت، اما  داده‌های تأخیر در پرداخت برای مشتریان، عرضه کنندگان یا دولت وجود نداشت. وام‌های تاریخ گذشته در سال 2009 کاهش اما در سال در سال 2011 مجدداً افزایش یافت. در سال 2012 مقدار آن به میزان قابل توجهی (2/22%) نسبت به سال 2011 کاهش یافت. در سال 2013، تعداد روزهای پرداخت اندکی افزایش یافت و به 7/9 روز رسید که در مقایسه با 1/12 روز سال 2008 و 2010  هنوز  پایین  بود.  اگرچه بعد از وقوع بحران‌های مالی جهانی، SME‌ها بسیاری در کره از لحاظ مالی دچار مشکلات گردیدند، اما  به برکت پشتیبانی مالی دولت، از ورشکستگی نجات یافتند.  در فاصله سال‌های 2007(2492 مورد) و 2013(1001 مورد) میزان ورشکستگی  به نصف کاهش یافت. لازم به ذکر است که اگرچه به علت سیاست‌های دولت مرکزی و منطقه ای از ورشکستگی SME‌ها جلوگیری شد، اما  مشکلات و تنگناهای مالی این شرکت‌ها همچنان ادامه داشت.
اقدامات و خط مشی‌های دولت
در طول بحران‌های مالی (2009-2007) مقدار وام‌های تضمین شده دولتی 42% افزایش یافت.  همچنین نسبت پوشش تضمین‌ها به طور موقتی از 85% به 95% و یا حتی در موارد تضمین‌های اعتباری صادراتی به 100% افزایش یافت.  اگرچه شرکت  کسب و کار کوچک(SBC) وام دهی مستقیم خود را در فاصله سال‌های 2007 و 2008 فقط 2/6% افزایش داد، اما این وام دهی در سال 2009 افزایش قابل ملاحظه ای (83%) داشت. در دوران بهبود اقتصادی،  اعطاء وام‌های مستقیم دولتی کاهش یافت، این موضوع نشان دهنده کاهش تمایل دولت برای ادامه این نوع کمک‌ها است.  اما در عین حال،  نرخ پذیرش وام‌های SBC  در بالای 50% ثابت باقی ماند. با این وجود،  وام‌های مستقیم در سال SBC در سال 2013 نسبت به سال قبل 9/17% افزایش داشت.
   در سال 2013،  معوق  وام‌های تضمین شده دولتی 5/75  تریلیون وون بود. این وام را صندوق‌های دولتی و منطقه ای هر دو تضمین می‌نمایند.  وام‌های مستقیم SBC در سال 2013 به 7/3 تریلیون وون رسید. آنها تلاش می‌نمایند که نارسایی بازار را رافع نموده و  رقابت پذیری SME‌ها افزایش دهند.  دولت کره به طور فعالانه در تلاش است که دیگر روش‌های کم هزینه و مفید را برای پشتیبانی از وام دهی SME  بکارگیرد. علاوه بر این، برنامه ای را نیز برای بهبود نظام مالی دستوری طراحی کرده است تا به جای تمرکز بر توسعه کمی، از پیشرفت کیفی شرکت‌های متوسط و کوچک نوآور حمایت کند.
کادر . تعریف SMEs در اسکوربرد  کره جنوبي
BOK(بانک کره) و FSS(نهاد نظارتی و قانون گذاری بازار سرمایه) شرکت های کوچک و متوسط(SMEs) را به نحوه مشابه ای تعریف نموده اند.
SMEs  بنگاهی است که کمتر از 300 کارگر r دائم یا سرمایه آورده کمتر یا برابر با 8 بیلیون وون(حدود 8 میلیون دلار) داشته باشد.  چنین تعریفی  از SMEs بر مبنای بند 2 چارچوب قانونی برای کسب و کارهای کوچک و متوسط(Framework Act on Small and medium Enterprises  )و بند 2 حکم اجرای آن ارائه شده است. می‌توان SMEs را به صورت زیر تقسیم بندی نمود.
تعریف BOK و FSS از  SMEs

بخش 1

SMEs

کسب و کارهای کوچک

شرکت های خرد

تعداد کارگران

میزان سرمایه و فروش

تعداد کارگران

شرکت های تولیدی

کمتر از 300

ارزش سرمایه 8 میلیون دلار یا کمتر

کمتر از 50

کمتر از 10

معدنکاوی، ساختمان سازی، و حمل و نقل

کمتر از 300

ارزش سرمایه 3 میلیون دلار یا کمتر

کمتر از 50

کمتر از 10

مغازه های خردده فروشی اصلی ، هتل، فعالیت های تفریحی ،  فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر صنایع مرتبط با کامپیوتر، خدمات مهندسی،  خدمات بیمارستانی و رسانه های ارتباطی.

کمتر از 300

ارزش فروش 30 میلیون دلار یا کمتر

کمتر از 10

کمتر از 5

 بذرکاری و تولید بذر،  ماهیگیری، سیستم های برق رسانی، گاز رسانی  و آب رسانی، محصولات پزشکی و  شکسته بندی، عمده فروشی های،  عمده فروشی سوخت و محصولات مرتبط،  سفار فروش پستی ،  فروش در درب منازل، آژانس های مسافرتی، انبارداری و خدمات مربوط به حمل و نقل، خدمات فنی مهندسی، خدمات پشتیبانی از کسب و کار،  فیلمبرداری، ایجاد موزه و پارک های تفریحی

کمتر از 200

ارزش فروش 20 میلیون دلار یا کمتر

کمتر از 10

کمتر از 5

عمده فروشی و  واسطه گری محصولات، اجاره تجهیزات مکانیکی برای استفاده صنعتی، تحقیق و توسعه برای علوم  طبیعی، گرارشگری و تهیه خبر،  تصفیه فاضلاب،   انهدام زباله، و خدمات بهداشتی.

کمتر از 100

ارزش فروش 10 میلیون دلار یا کمتر

کمتر از 10

کمتر از 5

دیگر بخش ها

کمتر از 50

ارزش فروش 5 میلیون دلار یا کمتر

کمتر از 10

کمتر از 5

 
معیارهای عمومی( بند 2 چارچوب قانونی برای SMEs و بند 2 حکم تنفیذ این چارچوب قانونی (Article 2 of Framework Act on SMEs and Article 3 of Enforcement Decree of the Act.  برای شرکت های خرد،  بند 2 قانون معیارهای خاص برای ارزیابی کسب و کارهای کوچک و متوسط بکار خواهد رفت.
جدول. اسکوربرد برای کره(13-2007)

شاخص ها

واحد

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

بدهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 وام‌های کسب و کار به SMEها

میلیون وون

368865630

422438638

443474111

441024211

6/245

454899400

488980100

 وام‌های کسب و کار به SMEها

میلیون وون

424795812

511201319

531071696

541069424

585697100

618116700

654365700

 وام‌های کسب و کار به SMEها

% از کل وام‌های کسب و کار

8/86%

6/82%

5/83%

5/81%

7/77%

7/74%

7/74%

کل وام‌های کوتاه مدت(تریلیون وون) برای عملیات جاری

تریلیون وون

319

375

373

372

388

395

405

کل وام‌های بلندمدت(تریلیون وون) برای خرید تجهیزات

تریلیون وون

106

136

158

169

197

223

249

 کل وام‌های کوتاه مدت و بلندمدت(تریلیون وون)

تریلیون وون

425

511

531

541

586

618

654

وام‌های کوتاه مدت برای عملیات جاری

% از کل وام‌های کسب و کار

38/86

85/88

16/84

31/84

38/85

58/85

83/82

تضمین‌های وام دولتی برای SMEها(میلیون وون)

میلیون وون

39729667

42961344

56381029

56195455

55456660

56939620

59516586

وام‌های تضمین  شده دولتی به SMEها

% از کل وام‌های کسب و کار

8/10%

2/10%

7/12%

7/12%

2/12%

3/12%

2/12%

 وام‌های مستقیم دولتی( میلیون وون)

میلیون وون

2480319

2634900

4811597

3098350

2956530

3149270

3715184

درخواست‌های وام پذیرش شده به SMEها(میلییون وون)

میلیون وون

2721365

3201214

5821329

3415856

3353335

3344901

4177588

درخواست‌های وام SMEها(میلیون وون)

میلیون وون

4653212

6057369

9819052

6657082

5927739

5737913

6936698

نسبت وام‌های پذیرش شده SMEها به وام‌های درخواست شدهSMEها

میلیون وون

5/58

8/52

3/59

3/51

6/56

3/58

2/60

 وام‌های معوقSMEها(میلیون وون)

میلیون وون

3445872

7711192

6851186

9996913

7903498

7547111

8007628

وام‌های معوق SMEها

% از کل وام‌های کسب و کار

93/0%

83/1%

54/1%

27/2%

74/1%

64/1%

64/1%

متوسط نرخ بهره

%

95/6%

49/7%

09/6%

33/6%

25/6%

83/5%

06/5%

تفاوت نرخ بهره(تفاوت متوسط نرخ بهره شرکت‌های بزرگ و SMEها)

%

8/0%

8/0%

6/0%

5/0%

6/0%

4/0%

2/0%

دارایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 کل سرمایه خطرپذیر(میلیون وون)

میلیون وون

991692

724690

867096

1090987

1260836

1233300

1384500

سرمایه خطرپذیر(% نرخ تغییر)

% نرخ رشد نسبت به سال قبل

0/0%

9/26%-

7/19%

8/25%

6/15%

2/2-%

3/12%

دیگر شاخص ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 روزهای پرداخت برای SMEها

تعداد روزهای تأخیر در پرداخت

11

12

10

12

12

9

10

 کل میزان ورشکستگی

تعداد

2294

2735

1998

1570

1359

1228

1001

میزان ورشکستگی(% نرخ تغییرات)

% نرخ رشد نسبت به سال قبل

000/0%

20/19%

90/26-%

40/21-%

40/13-%

60/9-%

50/18-%

 

شکل. روند تأمین مالی SMEو کارآفرینان در کره

الف.  وام‌های SME و کل وام‌های کسب وکار(13-2007)
(سالانه، تریلیون وون)
علائم از چپ به راست: وام‌های کسب و کار به SME ها، کل وام‌های کسب و کار
ب.  وام‌های کوتاه مدت و بلندمدت به SME ها1
(سالانه، میلیون یورو)
علامت:  وام‌های تضمین شده دولتی به SME ها
ج. نرخ بهره SME‌ها و تفاوت نرخ بهره(13-2007)
(سالانه، درصد)
علائم: تفاوت نرخ بهره، نرخ بهره SME ها
د. وام‌های مستقیم دولتی به SME ها(13-2007)
(سالانه، درصد)
علائم از بالا به پایین: وام‌های معوق SME ها(RHS)، نسبت درخواست‌های وام پذیرش شده به  کل درخواست‌های وامSME ها(LHS)
و.  سرمایه خطرپذیر و سرمایه رشد(13-2007)
(سالانه، بیلیون وون)
علامت: سرمایه خطرپذیر و سرمایه رشد
ر. میزان ورشکستگی(13-2007)
(سه ماهه، تعداد شرکت‌های ورشکسته)
نکته: 1- وام‌های حداکثر تا یک میلیون یورو
جدول. تعاریف و منابع برای شاخص‌های اسکوربردکره

شاخص ها

تعریف

منبع

بدهی

 

 

وام‌های کسب و کار به SMEها

معوق وامه‌ای بانکی(بانک تجارت و بانک تخصصی) به SMEها(انباره)

نهاد نظارتی و قانون گذاری بازار

سرمایه(FSS)( Financial upervisory Service)

 کل وام‌های کسب و کار

معوق وام‌های کسب وکار بانکی(بانک تجارت و وبانک تخصصی) به همه شرکت‌های غیرمالی(انباره)

نهاد نظارتی و قانون گذاری بازار

سرمایه(FSS)

کل وام‌های کوتاه مدت کسب و کار

معوق کل وام‌های کسب و کار با سر رسید کمتر از یک سال.

نهاد نظارتی و قانون گذاری بازار

سرمایه(FSS)

کل وام‌های بلندمدت کسب و کار

معوق کل وام‌های کسب و کار با سر رسید بیش از یک سال.

نهاد نظارتی و قانون گذاری بازار

سرمایه(FSS)

وام‌های تضمین شده دولتی به SMEها

ارزش وام هایی که KODIT, KIBOتضمین نموده اند(انباره).

نهاد نظارتی و قانون گذاری بازار

سرمایه(FSS)و اداره کسب و کارهای کوچک و متوسط(Small and Medium Business Adminstration)   (SMBA)

وام‌های مستقیم دولتی به SMEها

 وام‌های مستقیم دولتی ای که فقط SBCارائه می‌می دهند.

شرکت سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک(Small Business Corporation (SBC))

 درخواست‌های وام پذیرش شده SMEها

 وام‌های مستقیم دولتی از پایگاه داده SBC(نه از بانک‌های تجاری).  وام‌های اجرایی و غیر اجرایی ای که با پرداخت آنها موافقت شده است.

شرکت سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک(SBC)

 درخواست‌های وام SMEها

وام‌های مستقیم دولتی از پایگاه داده SBC(نه از بانک‌های تجاری). 

شرکت سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچکSBC))

 وام‌های معوق به SMEها

 وام‌های معوق SME  بانک‌های داخلی از کل اعتبارات از جمله وام‌های ارزی و غیر ارزی ، مطالبات کارت‌های اعتباری و غیره(میزان معوق)

نهاد نظارتی و قانون گذاری بازار سرمایه(FSS)

متوسط نرخ بهره همه وام ها

متوسط نرخ بهره  اعمال شده برای همه وام‌های جدیدی که طی این دوره پرداخت شده است.

بانک کره(BOK)

متوسط نرخ بهره SMEها

متوسط نرخ بهره اعمال شده برای وام‌های جدیدی که در طی این دوره به SMEپرداخت شده است.

 

 تفاوت نرخ بهره(میان متوسط نرخ بهره شرکت‌های بزرگ و SMEها)

نرخ وامSME–نرخ بهره شرکت‌های بزرگ.

بانک کره(BOK)

دارایی

 

 

سرمایه خطرپذیر و سرمایه رشد

 مقدار وجهی که در سال برای مرحله اولیه، گسترش و مرحله نهایی سرمایه گذاری شده است.

اداره کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMBA)

دیگر شاخص ها

 

 

روزهای پرداخت برای وام‌های SMEها

 متوسط روزهایی که از تاریخ قرارداد وام گذشته است.

اداره کسب و کارهای کوچک و متوسط (SMBA)

میزان کل ورشکستگی

شرکت‌های ورشکسته در پرتفوی شرکت سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک(SBC).

شرکت سرمایه گذاری در کسب و کارهای کوچک(SBC)

 
 

 

Leave A Reply