مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها

0

مفاهیم و اصطاحات ذیل، بر گرفته از فهرست کتاب مدیریت توسعه خوشه های کسب و کار می باشد که می توانند برای پیگیری و مطالعه ی کامل آنها، کتاب را تهیه نمایید. همچنین جهت مطالعه بخشی از مطالب بر روی گزینه مطالعه بیشتر کلیک نمایید.

فصل  1: توسعه و خوشه‌های صنعتی.. مطالعه بیشتر

 مفهوم توسعه   ……………………………………………………… مطالعه بیشتر

 تعریف توسعه……………………………………………………….. مطالعه بیشتر

 ضرورت و ابعاد توسعه ………………………………………………….. مطالعه بیشتر

 صنعتی شدن و دیدگاه‌ها   …………………………………………………..مطالعه بیشتر

 استراتژی‌های توسعه صنعتی………………………………………………… مطالعه بیشتر

 مسیرهای توسعه صنعتی از دیدگاه متون توسعه. ……………………………………مطالعه بیشتر

 نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی…………………… مطالعه بیشتر

 تعاریف بنگاه‌های کوچک و متوسط. ……………………………………………. مطالعه بیشتر

 چرا خوشه‌های کسب و کار…………………………………………………….. مطالعه بیشتر

فصل  2: مفاهیم خوشه‌های کسب و کار………………………………………………. مطالعه بیشتر

  مفاهیم مرتبط با خوشه‌های صنعتی ……………………………………………………. مطالعه بیشتر

  ارکان هماهنگ‌کننده و اجرا کننده برنامه توسعه خوشه­ای………………………………………. مطالعه بیشتر

گام‌های اجرایی در توسعه خوشه‌های کسب و کار استان…………………………………………. مطالعه بیشتر

فصل  3: مدل توسعه خوشه‌های کسب و کار………………………………. مطالعه بیشتر

 مطالعه شناختی………………………………………………………. مطالعه بیشتر

 اعتمادسازی……………………………………………………….. مطالعه بیشتر

 تدوین سند برنامه عمل …………………………………………………مطالعه بیشتر

  پیاده سازی و اجرا …………………………………………………………………….مطالعه بیشتر

 پایش و ارزیابی ………………………………………………………مطالعه بیشتر

فصل  4: مدیریت و توسعه خوشه‌های کسب و کار ………………………………مطالعه بیشتر

  مهارت‌های چند‌گانه مدیریت و عامل توسعه خوشه………………………………………………. مطالعه بیشتر

  مدیریت دانش و توسعه‌ی خوشه‌ها…………………………………………. مطالعه بیشتر

  مدیریت یادگیری در خوشه‌های کسب و کار…………………………………….. مطالعه بیشتر

 مدیریت ارتباطات در خوشه‌های کسب و کار……………………………………. مطالعه بیشتر

 مدیریت انگیزش و خوشه‌های کسب و کار……………………………………………………. مطالعه بیشتر

  مدیریت رفتار سیاسی و خوشه‌های کسب و کار …………………………..مطالعه بیشتر

مدیریت تعارض و خوشه‌های کسب و کار………………………………………………………….. مطالعه بیشتر

 مدیریت جلسات و خوشه‌های کسب و کار…………………………………….. مطالعه بیشتر

مدیریت فرهنگ و خوشه‌های کسب و کار………………………………… مطالعه بیشتر

مدیریت خلاقیت و نوآوری و خوشه‌های کسب و کار…………………………………. مطالعه بیشتر

مدیریت دارایی‌های فکری و خوشه‌های کسب و کار……………………….. مطالعه بیشتر

 مدیریت فرایند کسب و کار و خوشه‌های کسب و کار………………………………………. مطالعه بیشتر

فصل  5: مدیریت بازاریابی و خوشه‌های صنعتی………………………………………………. مطالعه بیشتر

مفهوم مدیریت بازاریابی ……………………………………مطالعه بیشتر

مدیریت بازاريابي…………………………………… مطالعه بیشتر

وظایف مدیریت بازاریابی ……………………………………مطالعه بیشتر

محیط بازاریابی: ……………………………………مطالعه بیشتر

فرایند مدیریت بازاریابی…………………………………… مطالعه بیشتر

 تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار…………………………………… مطالعه بیشتر

  انتخاب بازارهای هدف…………………………………… مطالعه بیشتر

  ترکیب عناصر بازاریابی ……………………………………مطالعه بیشتر

  مدیریت تلاش‌های بازاریابی ……………………………………مطالعه بیشتر

  بسط بازاریابی…………………………………… مطالعه بیشتر

فصل  6: استراتژی‌های توسعه کسب و کار ……………………………………مطالعه بیشتر

  مفهوم مدیریت استراتژیک……………………………………. مطالعه بیشتر

مکاتب فکری استراتژی ……………………………………مطالعه بیشتر

استراتژی‌های معمول در عمل…………………………………… مطالعه بیشتر

استراتژی‌های عمومی پورتر…………………………………… مطالعه بیشتر

 تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی ……………………………………مطالعه بیشتر

زنجیره ارزش.. ……………………………………مطالعه بیشتر

فصل  7: رهبری و توسعه خوشه‌های صنعتی ……………………………………مطالعه بیشتر

 

 مدیریت و رهبری…………………………………… مطالعه بیشتر

 وظایف رهبری ……………………………………مطالعه بیشتر

  مدل‌های رهبری ……………………………………مطالعه بیشتر

  منابع نفوذ رهبری…………………………………… مطالعه بیشتر

فصل  8: روش‌های توسعه کسب و کار در خوشه……………………………………. مطالعه بیشتر

 

 تئوری‌های حامی روش‌های توسعه کسب و کار…………………………………… مطالعه بیشتر

  همکاری با دیگر بنگاه‌ها …………………………………………………..مطالعه بیشتر

 کنسرسیوم…………………………………………. مطالعه بیشتر

  مشارکت انتفاعی:…………………………………………….. مطالعه بیشتر

 ادغام………………………………………………… مطالعه بیشتر

 پیمان سپاری یا برون سپاری ………………………………………………….مطالعه بیشتر

 شبکه سازی…………………………………………………. مطالعه بیشتر

 پیمان استراتژیک……………………………………………………… مطالعه بیشتر

اعطای حق امتیاز …………………………………………………………….مطالعه بیشتر

 سایر روش‌های توسعه کسب و کار در خوشه. …………………………………………………………مطالعه بیشتر

فصل  9: تجارت الکترونیک و خوشه‌های کسب و کار …………………………………………..مطالعه بیشتر

  مفهوم تجارت الکترونیک. …………………………………………..مطالعه بیشتر

  حوزه‌های تجارت الکترونیک. …………………………………………..مطالعه بیشتر

 کاربران تجارت الکترونیک. …………………………………………..مطالعه بیشتر

 تجارت الکترونیک و  SMEها …………………………………………..مطالعه بیشتر

  نقش نهادها در توسعه تجارت الکترونیک…………………………………………… مطالعه بیشتر

 قوانین و مقررات EC برای SMEها …………………………………………..مطالعه بیشتر

  مدل‌های تجارت الکترونیک…………………………………………… مطالعه بیشتر

فصل  10: عوامل مؤثر در توسعه خوشه‌ها مطالعه بیشتر

 محیط جغرافیایی و توسعه خوشه‌های کسب و کار …………………………………………..مطالعه بیشتر

    محیط شناسی فرهنگی و اجتماعی برای توسعه خوشه‌های کسب و کار………………………………………….. مطالعه بیشتر

   تأثیر محیط نهادی خوشه در توسعه‌ی خوشه‌های کسب و کار………………………………………….. مطالعه بیشتر

Leave A Reply