عامل توسعه

0

تیمی است حداقل سه نفره، متشکل از عامل توسعه خوشه، دستیار عامل توسعه خوشه و یک منشی، که وظیفه اجراي پروژه توسعه یک خوشه را در قالب انعقاد قرارداد عاملیت توسعه خوشه با سازمان کارگزار پروژه توسعه خوشه بر عهده دارد. در رأس این تیم عامل توسعه قرار دارد که مسئوليت مستقيم اجرای پروژه توسعه خوشه‌ای را بر عهده دارد(آیین نامه سازمان صنایع کوچک و شهرک­های صنعتی ایران، 1391). هر چند در ایران، اصطلاح CDA، عمومیت بیشتری یافته است؛ اما اصطلاح CDE به معنای مجری توسعه خوشه­های کسب و کار[1] نیز در بسیاری از کشورها استفاده شود. در هر صورت CDA و یا CDE، نقش حیاتی را در برنامه­های توسعه­ی خوشه ایفا می­نمایند. می­توان گفت که CDA به عنوان عامل و شخص تمرکز دارد، در حالی که منظور از CDE، بیشتر به معنای تیم توسعه­ی خوشه­های کسب و کار ، کاربرد دارد.

Leave A Reply