قانون برنامه پنج ساله کشور قبل از انقلاب

0

الف) قوانین برنامه های توسعه کشور قبل از انقلاب:

1-   متن قانون و تحلیل برنامه اول عمرانی1327 الی 1331

2-   متن قانون و تحلیل برنامه دوم عمرانی1334 الی 1341

3-  متن قانون و تحليل برنامه عمرانی سوم 1341-1347

4-  قانون و تحليل برنامه عمرانی چهارم 1347 تا 1351

5-  قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم پيش از انقلاب (1352 تا 1356)

6-  تحليل برنامه عمراني ششم قبل از انقلاب (61-1357)

Leave A Reply