عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1359
تعریف خوشه های کسب و کار 3639
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2333
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 6642
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 2377
توسعه پایدار شهری 2170
توسعه چیست ؟ 2 2049
چرا خوشه های کسب و کار 1949
ناظر فنی 2399
کنسرسیوم چیست 5672
معرفی خوشه های صنعتی 3388
اعتماد سازی 1295
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 3449
توسعه صنعتی 1969
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1219
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1542
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1583
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1192
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1374
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1327
ادغام 1485
عامل توسعه 1907
مطالعه شناختی 1972
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1257
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1648
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2297
ضرورت توسعه 1137
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1768
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1928
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2193
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 2694
توسعه پایدار چیست ؟ 4981
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 2639
ناظر عالی 2197
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 2335
ابعاد توسعه 2816
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2182
پیمان سپاری یا برونسپاری 3114
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2014
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 2398
مدیریت دانش 2227
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 1935

نقشه کشوری خوشه ها