عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1884
تعریف خوشه های کسب و کار 4540
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2919
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 7926
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 3182
توسعه پایدار شهری 2662
توسعه چیست ؟ 2 2494
چرا خوشه های کسب و کار 2547
ناظر فنی 2903
کنسرسیوم چیست 6481
معرفی خوشه های صنعتی 4204
اعتماد سازی 1740
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 4632
توسعه صنعتی 2469
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1668
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2200
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 2060
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1596
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1794
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1757
ادغام 1867
عامل توسعه 2326
مطالعه شناختی 2431
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1668
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 2077
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3444
ضرورت توسعه 1578
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2283
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2417
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2742
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3213
توسعه پایدار چیست ؟ 5467
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3258
ناظر عالی 2636
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 3007
ابعاد توسعه 3266
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2715
پیمان سپاری یا برونسپاری 4128
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2554
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3192
مدیریت دانش 2647
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2447

نقشه کشوری خوشه ها