عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1513
تعریف خوشه های کسب و کار 3993
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2549
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 7180
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 2671
توسعه پایدار شهری 2366
توسعه چیست ؟ 2 2219
چرا خوشه های کسب و کار 2145
ناظر فنی 2571
کنسرسیوم چیست 6007
معرفی خوشه های صنعتی 3705
اعتماد سازی 1439
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 3842
توسعه صنعتی 2158
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1362
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1747
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1757
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1328
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1531
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1463
ادغام 1612
عامل توسعه 2053
مطالعه شناختی 2139
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1396
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1808
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2767
ضرورت توسعه 1315
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1950
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2116
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2415
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 2879
توسعه پایدار چیست ؟ 5172
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 2898
ناظر عالی 2361
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 2592
ابعاد توسعه 2993
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2372
پیمان سپاری یا برونسپاری 3692
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2225
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 2786
مدیریت دانش 2394
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2127

نقشه کشوری خوشه ها