عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1615
تعریف خوشه های کسب و کار 4175
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2666
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 7426
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 2854
توسعه پایدار شهری 2457
توسعه چیست ؟ 2 2308
چرا خوشه های کسب و کار 2252
ناظر فنی 2654
کنسرسیوم چیست 6164
معرفی خوشه های صنعتی 3840
اعتماد سازی 1523
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 4071
توسعه صنعتی 2256
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1440
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1860
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1838
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1408
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1608
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1547
ادغام 1688
عامل توسعه 2126
مطالعه شناختی 2235
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1466
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1895
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3016
ضرورت توسعه 1405
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2047
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2215
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2524
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 2979
توسعه پایدار چیست ؟ 5267
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3016
ناظر عالی 2452
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 2730
ابعاد توسعه 3082
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2477
پیمان سپاری یا برونسپاری 3893
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2330
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 2970
مدیریت دانش 2472
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2229

نقشه کشوری خوشه ها