عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 2097
تعریف خوشه های کسب و کار 4938
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 3124
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 8358
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 3394
توسعه پایدار شهری 2811
توسعه چیست ؟ 2 2636
چرا خوشه های کسب و کار 2742
ناظر فنی 3062
کنسرسیوم چیست 6774
معرفی خوشه های صنعتی 4531
اعتماد سازی 1905
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 5243
توسعه صنعتی 2632
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1859
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2461
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 2222
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1725
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1932
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1890
ادغام 2007
عامل توسعه 2484
مطالعه شناختی 2580
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1790
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 2195
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3644
ضرورت توسعه 1705
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2449
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2567
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2891
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3375
توسعه پایدار چیست ؟ 5601
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3404
ناظر عالی 2760
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 3192
ابعاد توسعه 3392
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2858
پیمان سپاری یا برونسپاری 4259
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2709
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3345
مدیریت دانش 2775
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2606

نقشه کشوری خوشه ها