عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1108
تعریف خوشه های کسب و کار 3154
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 1945
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 5099
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 1928
توسعه پایدار شهری 1815
توسعه چیست ؟ 2 1708
چرا خوشه های کسب و کار 1614
ناظر فنی 2077
کنسرسیوم چیست 5025
معرفی خوشه های صنعتی 2842
اعتماد سازی 1026
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 2498
توسعه صنعتی 1635
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 972
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1216
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1301
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 920
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1110
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1039
ادغام 1231
عامل توسعه 1621
مطالعه شناختی 1653
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1015
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1407
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1620
ضرورت توسعه 903
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1429
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1633
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1852
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 2376
توسعه پایدار چیست ؟ 4639
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 2237
ناظر عالی 1876
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 1907
ابعاد توسعه 2451
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1874
پیمان سپاری یا برونسپاری 2423
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 1725
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 1839
مدیریت دانش 1901
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 1604

نقشه کشوری خوشه ها