عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 2165
تعریف خوشه های کسب و کار 5036
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 3179
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 8525
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 3476
توسعه پایدار شهری 2844
توسعه چیست ؟ 2 2662
چرا خوشه های کسب و کار 2788
ناظر فنی 3078
کنسرسیوم چیست 6836
معرفی خوشه های صنعتی 4681
اعتماد سازی 1935
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 5455
توسعه صنعتی 2662
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1894
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2551
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 2273
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1759
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1959
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1922
ادغام 2033
عامل توسعه 2512
مطالعه شناختی 2616
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1818
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 2225
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3694
ضرورت توسعه 1730
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2479
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2605
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2916
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3431
توسعه پایدار چیست ؟ 5632
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3446
ناظر عالی 2788
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 3233
ابعاد توسعه 3414
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2888
پیمان سپاری یا برونسپاری 4279
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2747
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3379
مدیریت دانش 2795
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2632

نقشه کشوری خوشه ها