عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1278
تعریف خوشه های کسب و کار 3477
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2222
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 6301
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 2228
توسعه پایدار شهری 2054
توسعه چیست ؟ 2 1945
چرا خوشه های کسب و کار 1840
ناظر فنی 2284
کنسرسیوم چیست 5495
معرفی خوشه های صنعتی 3222
اعتماد سازی 1202
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 3233
توسعه صنعتی 1854
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1122
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1432
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1479
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1072
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1279
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1231
ادغام 1397
عامل توسعه 1809
مطالعه شناختی 1864
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1158
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1549
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2128
ضرورت توسعه 1042
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1644
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1827
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2074
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 2588
توسعه پایدار چیست ؟ 4874
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 2492
ناظر عالی 2089
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 2195
ابعاد توسعه 2721
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2079
پیمان سپاری یا برونسپاری 2889
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 1904
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 2237
مدیریت دانش 2123
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 1823

نقشه کشوری خوشه ها