عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1443
تعریف خوشه های کسب و کار 3837
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2435
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 6937
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 2518
توسعه پایدار شهری 2281
توسعه چیست ؟ 2 2135
چرا خوشه های کسب و کار 2052
ناظر فنی 2500
کنسرسیوم چیست 5861
معرفی خوشه های صنعتی 3548
اعتماد سازی 1387
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 3647
توسعه صنعتی 2074
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1295
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1651
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1671
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1267
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1457
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1404
ادغام 1559
عامل توسعه 1988
مطالعه شناختی 2061
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1335
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1738
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2556
ضرورت توسعه 1236
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1868
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2038
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2324
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 2790
توسعه پایدار چیست ؟ 5095
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 2783
ناظر عالی 2293
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 2487
ابعاد توسعه 2922
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2279
پیمان سپاری یا برونسپاری 3517
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2143
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 2639
مدیریت دانش 2324
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2044

نقشه کشوری خوشه ها