عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1967
تعریف خوشه های کسب و کار 4712
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 3014
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 8082
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 3294
توسعه پایدار شهری 2741
توسعه چیست ؟ 2 2564
چرا خوشه های کسب و کار 2652
ناظر فنی 2983
کنسرسیوم چیست 6601
معرفی خوشه های صنعتی 4358
اعتماد سازی 1828
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 4872
توسعه صنعتی 2544
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1764
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2313
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 2138
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1663
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1866
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1824
ادغام 1940
عامل توسعه 2400
مطالعه شناختی 2498
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1729
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 2131
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3558
ضرورت توسعه 1645
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2373
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2494
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2813
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3293
توسعه پایدار چیست ؟ 5537
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3329
ناظر عالی 2698
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 3096
ابعاد توسعه 3332
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2795
پیمان سپاری یا برونسپاری 4194
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2629
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3264
مدیریت دانش 2712
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2525

نقشه کشوری خوشه ها