عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 2029
تعریف خوشه های کسب و کار 4822
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 3059
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 8197
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 3337
توسعه پایدار شهری 2772
توسعه چیست ؟ 2 2590
چرا خوشه های کسب و کار 2686
ناظر فنی 3023
کنسرسیوم چیست 6689
معرفی خوشه های صنعتی 4459
اعتماد سازی 1858
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 5042
توسعه صنعتی 2589
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1808
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2394
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 2186
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1695
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1896
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1859
ادغام 1970
عامل توسعه 2438
مطالعه شناختی 2530
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1762
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 2159
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3587
ضرورت توسعه 1671
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2413
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2531
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2847
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3332
توسعه پایدار چیست ؟ 5572
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3369
ناظر عالی 2729
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 3142
ابعاد توسعه 3365
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2829
پیمان سپاری یا برونسپاری 4224
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2674
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3309
مدیریت دانش 2740
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2568

نقشه کشوری خوشه ها