عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 2755
تعریف خوشه های کسب و کار 5721
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 3664
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 9409
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 4066
توسعه پایدار شهری 3176
توسعه چیست ؟ 2 3008
چرا خوشه های کسب و کار 3213
ناظر فنی 3403
کنسرسیوم چیست 7347
معرفی خوشه های صنعتی 5339
اعتماد سازی 2246
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 6280
توسعه صنعتی 3012
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 2217
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3236
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 2623
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 2080
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 2260
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 2290
ادغام 2349
عامل توسعه 2915
مطالعه شناختی 3066
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2144
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 2564
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 4259
ضرورت توسعه 2073
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2829
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2954
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3306
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3871
توسعه پایدار چیست ؟ 6005
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3832
ناظر عالی 3102
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 3707
ابعاد توسعه 3715
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3194
پیمان سپاری یا برونسپاری 4592
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 3121
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3733
مدیریت دانش 3100
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2999

نقشه کشوری خوشه ها