عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 2557
تعریف خوشه های کسب و کار 5549
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 3522
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 9242
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 3897
توسعه پایدار شهری 3080
توسعه چیست ؟ 2 2908
چرا خوشه های کسب و کار 3088
ناظر فنی 3318
کنسرسیوم چیست 7218
معرفی خوشه های صنعتی 5194
اعتماد سازی 2156
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 6073
توسعه صنعتی 2911
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 2121
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3036
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 2529
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1995
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 2178
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 2196
ادغام 2257
عامل توسعه 2791
مطالعه شناختی 2925
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2054
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 2476
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 4026
ضرورت توسعه 1975
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2739
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2866
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3192
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3743
توسعه پایدار چیست ؟ 5905
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3717
ناظر عالی 3007
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 3526
ابعاد توسعه 3626
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3101
پیمان سپاری یا برونسپاری 4492
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 3004
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3623
مدیریت دانش 3009
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2893

نقشه کشوری خوشه ها