عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 2365
تعریف خوشه های کسب و کار 5337
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 3377
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 8865
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 3703
توسعه پایدار شهری 2962
توسعه چیست ؟ 2 2793
چرا خوشه های کسب و کار 2966
ناظر فنی 3209
کنسرسیوم چیست 7057
معرفی خوشه های صنعتی 4958
اعتماد سازی 2059
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 5778
توسعه صنعتی 2791
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 2019
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2794
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 2421
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1886
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 2082
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 2064
ادغام 2161
عامل توسعه 2677
مطالعه شناختی 2750
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1941
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 2358
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3855
ضرورت توسعه 1849
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2625
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2742
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3069
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3594
توسعه پایدار چیست ؟ 5786
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3603
ناظر عالی 2906
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 3374
ابعاد توسعه 3525
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3011
پیمان سپاری یا برونسپاری 4392
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2886
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3517
مدیریت دانش 2913
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2767

نقشه کشوری خوشه ها