عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1723
تعریف خوشه های کسب و کار 4333
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2767
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 7643
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 2992
توسعه پایدار شهری 2538
توسعه چیست ؟ 2 2375
چرا خوشه های کسب و کار 2376
ناظر فنی 2744
کنسرسیوم چیست 6313
معرفی خوشه های صنعتی 4006
اعتماد سازی 1595
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 4293
توسعه صنعتی 2347
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1511
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1988
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1923
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1481
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1680
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1630
ادغام 1749
عامل توسعه 2198
مطالعه شناختی 2323
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1535
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1980
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3222
ضرورت توسعه 1471
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2135
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2290
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2611
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3068
توسعه پایدار چیست ؟ 5349
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3119
ناظر عالی 2534
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 2852
ابعاد توسعه 3153
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2585
پیمان سپاری یا برونسپاری 4029
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2420
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3068
مدیریت دانش 2549
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2316

نقشه کشوری خوشه ها