عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1167
تعریف خوشه های کسب و کار 3263
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 2078
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 5625
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 2039
توسعه پایدار شهری 1908
توسعه چیست ؟ 2 1815
چرا خوشه های کسب و کار 1690
ناظر فنی 2152
کنسرسیوم چیست 5230
معرفی خوشه های صنعتی 3013
اعتماد سازی 1096
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 2806
توسعه صنعتی 1717
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1030
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1310
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1369
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 974
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1171
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1117
ادغام 1304
عامل توسعه 1693
مطالعه شناختی 1742
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1078
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1460
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1826
ضرورت توسعه 954
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1498
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1708
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1952
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 2449
توسعه پایدار چیست ؟ 4720
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 2332
ناظر عالی 1960
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 2017
ابعاد توسعه 2567
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1957
پیمان سپاری یا برونسپاری 2561
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 1797
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 1993
مدیریت دانش 1982
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 1701

نقشه کشوری خوشه ها