عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 2284
تعریف خوشه های کسب و کار 5259
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 3308
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 8754
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 3627
توسعه پایدار شهری 2911
توسعه چیست ؟ 2 2733
چرا خوشه های کسب و کار 2906
ناظر فنی 3154
کنسرسیوم چیست 6968
معرفی خوشه های صنعتی 4891
اعتماد سازی 2005
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 5693
توسعه صنعتی 2732
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 1965
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2735
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 2367
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 1833
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 2027
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 2008
ادغام 2106
عامل توسعه 2606
مطالعه شناختی 2684
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1894
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 2304
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3800
ضرورت توسعه 1788
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2571
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2682
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 3010
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 3535
توسعه پایدار چیست ؟ 5737
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 3537
ناظر عالی 2853
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 3306
ابعاد توسعه 3475
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 2957
پیمان سپاری یا برونسپاری 4338
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 2837
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 3456
مدیریت دانش 2858
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 2715

نقشه کشوری خوشه ها