عنوان کلیک ها
اهم وظایف و ویژگیهای مورد انتظار از عامل توسعه خوشه 1061
تعریف خوشه های کسب و کار 3068
مفاهیم و اصطلاحات مرتبط با خوشه ها 1797
تعریف بنگاه های کوچک و متوسط 4567
تعریف مفاهیم خوشه های کسب و کار (ماده 2) 1856
توسعه پایدار شهری 1770
توسعه چیست ؟ 2 1649
چرا خوشه های کسب و کار 1562
ناظر فنی 2032
کنسرسیوم چیست 4894
معرفی خوشه های صنعتی 2732
اعتماد سازی 989
خوشه های صنعتی و سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 2308
توسعه صنعتی 1584
فرمت قرارداد عامليت توسعه‌ي خوشه‌های کسب‌وکار 934
دستورالعمل اجراي پروژه توسعه‌ي خوشه‌ای براي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1169
خوشه هاي صنعتي ، الگوي موفق توسعه شتابان صنعت 1269
برنامه ملی توسعه خوشه های صنعتی کشور 1383 885
فرمت قرارداد مطالعه امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1076
شرح خدمات پروژه‌ی امکان‌سنجی توسعه‌ی خوشه‌های کسب‌وکار 1001
ادغام 1178
عامل توسعه 1578
مطالعه شناختی 1607
دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجي توسعه‌ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 978
پرسشنامه شماره (2) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي صنعتی 1367
پرسشنامه شماره (1) پروژه مطالعه فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1563
ضرورت توسعه 861
فرمت قرارداد مطالعه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1397
شرح خدمات پروژه‌ي فراگير، شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1595
دستورالعمل شناسايي و اولويت‌بندي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1821
شبکه و شبکه سازی و پیمان استراتژیک 2322
توسعه پایدار چیست ؟ 4588
خوشه های صنعتی در افق برنامه ی پنجم 2178
ناظر عالی 1830
دستور العمل تشکیل کمیته استانی توسعه خوشه های کسب و کار 1817
ابعاد توسعه 2386
دستورالعمل تشکيل شوراي ملي سياست‌گذاري توسعه ي خوشه‌هاي کسب‌وکار 1833
پیمان سپاری یا برونسپاری 2370
گام‌هاي اجرايي در توسعه خوشه‌هاي کسب‌وکار استان 1686
شناسایی و اولویت بندی خوشه های کسب و کار استان و انتخاب خوشه 1781
مدیریت دانش 1854
ارکان هماهنگ‌کننده و اجراکننده برنامه توسعه خوشه‌اي 1554

نقشه کشوری خوشه ها