مفاهیم و اصطاحات ذیل، بر گرفته از فهرست کتاب مدیریت توسعه خوشه های کسب و کار می باشد که می توانند برای پیگیری و مطالعه ی کامل آنها، کتاب را تهیه نمایید. همچنین جهت مطالعه بخشی از مطالب بر روی گزینه مطالعه بیشتر کلیک نمایید.

فصل  1: توسعه و خوشه‌های صنعتی.. مطالعه بیشتر

 مفهوم توسعه   ............................................................... مطالعه بیشتر

 تعریف توسعه................................................................. مطالعه بیشتر

 ضرورت و ابعاد توسعه ........................................................... مطالعه بیشتر

 صنعتی شدن و دیدگاه‌ها   ...........................................................مطالعه بیشتر

 استراتژی‌های توسعه صنعتی......................................................... مطالعه بیشتر

 مسیرهای توسعه صنعتی از دیدگاه متون توسعه. ..........................................مطالعه بیشتر

 نقش صنایع کوچک و متوسط در توسعه صنعتی........................ مطالعه بیشتر

 تعاریف بنگاه‌های کوچک و متوسط. .................................................... مطالعه بیشتر

 چرا خوشه‌های کسب و کار.............................................................. مطالعه بیشتر

فصل  2: مفاهیم خوشه‌های کسب و کار....................................................... مطالعه بیشتر

  مفاهیم مرتبط با خوشه‌های صنعتی ............................................................. مطالعه بیشتر

  ارکان هماهنگ‌کننده و اجرا کننده برنامه توسعه خوشه­ای.............................................. مطالعه بیشتر

گام‌های اجرایی در توسعه خوشه‌های کسب و کار استان................................................. مطالعه بیشتر

فصل  3: مدل توسعه خوشه‌های کسب و کار..................................... مطالعه بیشتر

 مطالعه شناختی................................................................ مطالعه بیشتر

 اعتمادسازی................................................................. مطالعه بیشتر

 تدوین سند برنامه عمل .........................................................مطالعه بیشتر

  پیاده سازی و اجرا ...............................................................................مطالعه بیشتر

 پایش و ارزیابی ...............................................................مطالعه بیشتر

فصل  4: مدیریت و توسعه خوشه‌های کسب و کار ....................................مطالعه بیشتر

  مهارت‌های چند‌گانه مدیریت و عامل توسعه خوشه....................................................... مطالعه بیشتر

  مدیریت دانش و توسعه‌ی خوشه‌ها................................................. مطالعه بیشتر

  مدیریت یادگیری در خوشه‌های کسب و کار............................................ مطالعه بیشتر

 مدیریت ارتباطات در خوشه‌های کسب و کار........................................... مطالعه بیشتر

 مدیریت انگیزش و خوشه‌های کسب و کار............................................................. مطالعه بیشتر

  مدیریت رفتار سیاسی و خوشه‌های کسب و کار ................................مطالعه بیشتر

مدیریت تعارض و خوشه‌های کسب و کار.................................................................... مطالعه بیشتر

 مدیریت جلسات و خوشه‌های کسب و کار............................................ مطالعه بیشتر

مدیریت فرهنگ و خوشه‌های کسب و کار....................................... مطالعه بیشتر

مدیریت خلاقیت و نوآوری و خوشه‌های کسب و کار........................................ مطالعه بیشتر

مدیریت دارایی‌های فکری و خوشه‌های کسب و کار............................. مطالعه بیشتر

 مدیریت فرایند کسب و کار و خوشه‌های کسب و کار.............................................. مطالعه بیشتر

فصل  5: مدیریت بازاریابی و خوشه‌های صنعتی....................................................... مطالعه بیشتر

مفهوم مدیریت بازاریابی ..........................................مطالعه بیشتر

مدیریت بازاريابي.......................................... مطالعه بیشتر

وظایف مدیریت بازاریابی ..........................................مطالعه بیشتر

محیط بازاریابی: ..........................................مطالعه بیشتر

فرایند مدیریت بازاریابی.......................................... مطالعه بیشتر

 تجزیه و تحلیل فرصت‌های بازار.......................................... مطالعه بیشتر

  انتخاب بازارهای هدف.......................................... مطالعه بیشتر

  ترکیب عناصر بازاریابی ..........................................مطالعه بیشتر

  مدیریت تلاش‌های بازاریابی ..........................................مطالعه بیشتر

  بسط بازاریابی.......................................... مطالعه بیشتر

فصل  6: استراتژی‌های توسعه کسب و کار ..........................................مطالعه بیشتر

  مفهوم مدیریت استراتژیک........................................... مطالعه بیشتر

مکاتب فکری استراتژی ..........................................مطالعه بیشتر

استراتژی‌های معمول در عمل.......................................... مطالعه بیشتر

استراتژی‌های عمومی پورتر.......................................... مطالعه بیشتر

 تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی ..........................................مطالعه بیشتر

زنجیره ارزش.. ..........................................مطالعه بیشتر

فصل  7: رهبری و توسعه خوشه‌های صنعتی ..........................................مطالعه بیشتر

 

 مدیریت و رهبری.......................................... مطالعه بیشتر

 وظایف رهبری ..........................................مطالعه بیشتر

  مدل‌های رهبری ..........................................مطالعه بیشتر

  منابع نفوذ رهبری.......................................... مطالعه بیشتر

فصل  8: روش‌های توسعه کسب و کار در خوشه........................................... مطالعه بیشتر

 

 تئوری‌های حامی روش‌های توسعه کسب و کار.......................................... مطالعه بیشتر

  همکاری با دیگر بنگاه‌ها ...........................................................مطالعه بیشتر

 کنسرسیوم................................................. مطالعه بیشتر

  مشارکت انتفاعی:..................................................... مطالعه بیشتر

 ادغام......................................................... مطالعه بیشتر

 پیمان سپاری یا برون سپاری ..........................................................مطالعه بیشتر

 شبکه سازی.......................................................... مطالعه بیشتر

 پیمان استراتژیک............................................................... مطالعه بیشتر

اعطای حق امتیاز ......................................................................مطالعه بیشتر

 سایر روش‌های توسعه کسب و کار در خوشه. ..................................................................مطالعه بیشتر

فصل  9: تجارت الکترونیک و خوشه‌های کسب و کار ..................................................مطالعه بیشتر

  مفهوم تجارت الکترونیک. ..................................................مطالعه بیشتر

  حوزه‌های تجارت الکترونیک. ..................................................مطالعه بیشتر

 کاربران تجارت الکترونیک. ..................................................مطالعه بیشتر

 تجارت الکترونیک و  SMEها ..................................................مطالعه بیشتر

  نقش نهادها در توسعه تجارت الکترونیک................................................... مطالعه بیشتر

 قوانین و مقررات EC برای SMEها ..................................................مطالعه بیشتر

  مدل‌های تجارت الکترونیک................................................... مطالعه بیشتر

فصل  10: عوامل مؤثر در توسعه خوشه‌ها مطالعه بیشتر

 محیط جغرافیایی و توسعه خوشه‌های کسب و کار ..................................................مطالعه بیشتر

    محیط شناسی فرهنگی و اجتماعی برای توسعه خوشه‌های کسب و کار.................................................. مطالعه بیشتر

   تأثیر محیط نهادی خوشه در توسعه‌ی خوشه‌های کسب و کار.................................................. مطالعه بیشتر

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها