فرش دستباف

فرش دستباف

عامل توسعه: حسین بیک زاده

سال شروع: 1391

عنوان مهمترین دستاورد: خرید مشترک مواد اولیه

مبلمان قم

مبلمان قم

عامل توسعه: امیر ولی

سال شروع: 1392

عنوان مهمترین دستاورد: ایجاد شبکه بازار

کفش و دمپایی پلاستیکی

کفش و دمپایی پلاستیکی

نام و نام خانوادگي عامل توسعه: عادل ربيعي اصل
سال شروع برنامه توسعه: 1389
مهمترین دستاوردهاي خوشه: ايجاد اولين كنسرسيوم مشترك در صنعت كفش كشور