روغن هسته انگور

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

سنگ های ساختمانی ارومیه

نام و نام خانوادگي عامل توسعه : مرتضی رنجی

سال شروع برنامه توسعه :

مهمترین دستاوردهاي خوشه: تشکیل هسته مرکزی خوشه سنگ اذربایجان غربی

عرقیات گیاهی و نقل و بیدمشک

نام و نام خانوادگي عامل توسعه : علی زبردست

سال شروع برنامه توسعه : 1386

مهمترین دستاوردهاي خوشه:

شناسایی 400 نوع گونه گیاه دارویی و تبدیل آن به عرقیات گیاهی

فراوری و بسته بندی میوه های باغی

نام و نام خانوادگي عامل توسعه : محمد محمدی

سال شروع برنامه توسعه : 1392

مهمترین دستاوردهاي خوشه:

انجام مطالعه شناختی سال اول

هویچ

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است