انجیر فارس

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

بسته بندی میوه و سبزیجات فارس

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

تجهیزات نفت و گاز فارس

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

خدمات فنی و مهندسی فارس

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

خرمای فارس

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

رب گوجه و شوريجات استان فارس

عامل توسعه: رضا شمس

سال شروع: 1393

عنوان مهمترين دستاورد :انجام فاز مطالعه شناختي

سنگ دهبید فارس

سنگ دهبید فارس

عامل توسعه: علي سليمان پور

سال شروع: 1387

عنوان مهمترين دستاورد : خريد و فروش مشترك، توسعه بازار

شیرین بیان فارس

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

ظروف یکبارمصرف و pet فارس

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

1 2  >>