زیتون رودبار

زیتون رودبار

عامل توسعه: محمد رمضانی

سال شروع: اسفند 89

عنوان مهمترین دستاورد: آماده کردن زیر ساختهای کنترل کیفیت روغن زیتون

شن و ماسه لرستان

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

شیلات گیلان

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

مرغ گوشتی گیلان

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

چای گیلان

چای گیلان

عامل توسعه: سید بابک صلواتیان

سال شروع:1389

عنوان مهمترین دستاورد: ارتقای کیفیت محصول، کسب سهم بیشتر از بازار مصرف

کلوچه گیلان

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

 

گردشگری انزلی

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است