خرمای هرمزگان

نام و نام خانوادگی عامل توسعه : محمدرضا کاظمی پور

سال شروع برنامه توسعه : 1390

مهمترین دستاوردهای خوشه : تغییر تکنولوژی بسته بندی، برند مشترک

شیلات هرمزگان

این خوشه جزئ خوشه های شناسایی شده در استان است و اطلاعات آن در حال تکمیل است