آبنبات بجنورد

آبنبات بجنورد

عامل توسعه:دانيال شمسيان

سال شروع:1390

مهمترین دستاورد: هويت سازي صنعت شكر پنير بجنورد

فرش دستباف خراسان شمالی

نام و نام خانوادگي عامل توسعه: رضا تازيكي

سال شروع برنامه توسعه: 1390

مهمترین دستاوردهاي خوشه: زمینه یابی و هویت سازی طرح و نقش منحصر بفرد خراسان شمالی.

محصولا سیمانی

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

پلاستیک خراسان شمالی

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است