طیور

طیور

عامل توسعه: تورج برادران نژاد

سال شروع:92

مهمترین دستاورد: اعتمادسازی بین واحدها و کمک به تقویت ارتباطات بین واحدها و همکاریهای جمعی-ارتقاء سطح آگاهی اعضاء خوشه

فرش دستباف خراسان جنوبی

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است