تولید انتقال و توزیع برق کردستان

این خوشه جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

تولید ماشین آلات و تجهیزات کردستان

این خوشه جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

تولید محصولات پلاستیکی کردستان

این خوشه جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

تولید محصولات چوبی کردستان

این خوشه جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

تولید نرم افزار کردستان

این خوشه جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

تولید و فرآوری سبزیجات و محصولات جالیزی کردستان

این خوشه جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

تولید و فراوری آبزیان کردستان

این خوشه جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

تولید و فراوری انگور کردستان

این خوشه جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

تولید و فراوری توت فرنگی و میوه های هسته دار

این خوشه جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

دامپروری کردستان

این خوشه جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

1 2  >>