بسته بندی و نگهداری خرمای کرمان

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

 

 

تولید سنگ های تزیینی کرمان

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

 

 

تولید فرش کرمان و راور

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

 

 

تولید و بسته بندی شیرینی های سنتی کرمان

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

 

 

تولید و بسته بندی محصولات گلخانه ای جنوب

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

تولید پته

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

 

 

تولید گلیم سیرجان کرمان

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

 

 

خدمات گردشگری کرمان

این خوشه، جزء خوشه های شناسایی شده ی استان است و اطلاعات آن در دست تکمیل است

 

 

 

 

1 2  >>