آجر سیستان

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

بسته بندی گوشت سیستان و بلوچستان

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

خرما سیستان و بلوچستان

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

سفال کلپورگان سیستان

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

سنگ گرانیت سیستان

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

سوزن دوزی سیستان و بلوچستان

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

شیلات چابهار و کنارک

شیلات چابهار و کنارک

عامل توسعه: جواد جدگال

سال شروع: 1391

عنوان مهمترین دستاورد: افزایش سهم فروش در بازارهای داخلی

فرش سیستان

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

قطعات بتنی سیستان

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

مصنوعات چوبی سیستان

این خوشه ، جزی خوشه های شناسایی شده در استان است

 

1 2  >>