زیتون و فراوری آن

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

 

 

 

شمس، سیم و کابل مس زنجان

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

  

 

 

فراوره های لبنی

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

   

فرش دستباف زنجان

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

       

 

 

ملیله زنجان

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

 

 

 

چاقو زنجان

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

 

 

 

کفش زنجان

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است

    

 

 

گردشگری زنجان

این خوشه، جزئ خوشه های شناسایی شده ی استان است