کتاب های خوشه های کسب و کار

کتاب های خوشه های کسب و کار

نكات كليدي قرآن

 • سال انتشار: 1400
 • دانلود: موجود است

ابتكارات صرفه جويانه

ابتكارات صرفه جويانه

 • سال انتشار: 1398
 • تعداد صفحات: 368
 • دانلود: موجود است

ايده ها

ايده ها

 • سال انتشار: 1398
 • دانلود: موجود است

آن سوي ديوار

آن سوي ديوار

 • سال انتشار: 1397
 • تعداد صفحات: 460
 • دانلود: موجود است

جهاني از اعداد

جهاني از اعداد

 • سال انتشار: 1397
 • تعداد صفحات: 264
 • دانلود: موجود است

آشوب بزرگ

آشوب بزرگ

 • سال انتشار: 1396
 • تعداد صفحات: 380
 • دانلود: موجود است

تغيير بزرگ تكنولوژي تا سال 2050

تغيير بزرگ تكنولوژي تا سال 2050

 • سال انتشار: 1396
 • تعداد صفحات: 352
 • دانلود: موجود است

چرا شكست مي خوريد؟

چرا شكست مي خوريد؟

 • سال انتشار: 1396
 • تعداد صفحات: 234
 • دانلود: موجود است

آنچه مال من است مال شماست

آنچه مال من است مال شماست

 • سال انتشار: 1396
 • تعداد صفحات: 208
 • دانلود: موجود است

اقتصاد در عصر جديد

اقتصاد در عصر جديد

 • سال انتشار: 1396
 • تعداد صفحات: 132
 • دانلود: موجود است

راهنماي زنجيره ارزش

راهنماي زنجيره ارزش

 • سال انتشار: 1395
 • تعداد صفحات: 176
 • دانلود: موجود نیست

اصول مطالعه بازار و بازارشناسي

اصول مطالعه بازار و بازارشناسي

 • سال انتشار: 1395
 • تعداد صفحات: 321
 • دانلود: موجود نیست

اطلس خوشه هاي كسب و كار ايران

اطلس خوشه هاي كسب و كار ايران

 • سال انتشار: 1395
 • تعداد صفحات: 145
 • دانلود: موجود است

رويكردها و مدلهاي توسعه صنايع كوچك در ايران

رويكردها و مدلهاي توسعه صنايع كوچك در ايران

 • سال انتشار: 1394
 • تعداد صفحات: 280
 • دانلود: موجود نیست
1 2 3  >>  

نقشه کشوری خوشه ها