منبع: كتاب تأمین منابع مالی بنگاه‌های کوچک ، متوسط و کارآفرینان

SME‌ها در اقتصاد ملی ژاپن
فقط قسمت کوچکی از شرکت‌های ژاپنی را شرکت‌های بزرگ تشکیل می‌دهند(جدول 1).  در بخشSME‌ها  تعداد شرکت‌های خرد  و همچنین تعداد کارمندان شرکت‌های خرد بیش از سایر شرکت‌ها می‌باشد.

جدول 1-  تعداد شرکت‌های ژاپن بر حسب نوع صنعت و اندازه شرکت(خصوصی، صنایع ثانویه2012)

صنعت

SMEها

شرکت‌های بزرگ

کل

 

 

شرکت‌های خرد

تعداد

درصد از کل

تعداد

درصد از کل

تعداد

درصد از کل

تعداد

درصد از کل

معدنکاوی و استخراج سنگ و شن

1676

 

1489

7/88

2

1/0

1678

100

ساختمان سازی

467119

9/99

448293

9/95

291

1/0

467410

100

تولید کالا

429468

9/99

373766

6/86

2044

5/0

431512

100

 برق، گاز، آب و منبع حرارتی

657

5/99

410

9/59

27

9/3

684

100

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

44332

1/96

29558

9/65

508

1/1

44840

100

حمل و نقل و خدمات پستی

74316

9/98

55287

2/74

245

3/0

74561

100

خرده فروشی و عمده فروشی

919671

7/99

751845

4/81

3917

4/0

923588

100

امور مالی و بیمه

30184

6/99

291187

9/95

253

8/0

30437

100

املاک و مستغلات، اجاره و لیزینگ کالاها

325803

2/99

318962

8/97

276

1/0

326079

100

تحقیقات علمی و خدمات فنی و تخصصی

185730

9/99

159400

6/85

550

3/0

186280

100

خدمات تهیه مسکن و غذا

543543

7/99

475183

3/87

718

1/0

544261

100

خدمات حیاتی ، تفریح و سرگرمی

383059

9/99

357806

3/93

512

1/0

383571

100

خدمات آموزشی و یادگیری

103867

9/99

140484

1/89

121

1/0

103988

100

پزشکی، خدمات درمانی  و رفاه

195088

9/99

 

9/71

232

1/0

195320

100

خدمات ترکیبی

3476

9/99

3461

5/99

1

0/0

3477

100

دیگر خدمات()

144945

100

105064

0/72

899

6/0

145844

100

کل صنایع ثانویه

3852934

74/99/99

3342814

5/86

10596

3/0

3863530

100

 
نکته: 1. تعداد شرکت ها= تعداد شرکت‌های چندمالکیتی +  شرکت‌های تک مالکیتی (بنگاه‌های مستقل و ادارات مرکزی)
وام دهی به SME ها
از سال 2007،  ژاپن با دو شوک اقتصادی مهم  یعنی بحران‌های مالی جهانی در سال 2008 و زمین لرزه سال 2011 مواجه گردید.  در نتیجه، وضعیت اقتصادی در طول 8 سال گذشته  دچار رکود گردید.  پیرشدن سریع جمعیت، مارپیچ تورمی و بدهی‌های بالای دولتی سه ریسک سیستماتیکی هستند که از رشد اقتصادی جلوگیری می‌نمایند.  به علت این شرایط اقتصادی کلان، وام دهی به SME‌ها  به طور پیوسته در فاصله سال‌های 2007 تا 2012  کاهش یافت. به طوریکه در کل طی این دوره 6/6% میزان وام دهی تنزل داشت. در سال 2013 وضعیت متفاوت بود و وام دهی به 5.1 درصدSME  افزایش داشت. اما با این وجود،(سهم) وام SME  در کمتر از سطح سال 2007 باقی ماند.
   در فاصله سال‌های 2007 و 2012،  کاهش میزان وام دهی به SME بیش از سایر کسب و کارها بوده است. در نتیجه،  سهم وام‌دهی SME به کل وام دهی‌ها در  طول این دوره کاهش یافته است.  اگرچه بعد از بحران‌های مالی، شرکت‌ها برای دستیابی به اوراق قرضه با مشکلاتی مواجه گردیده اند، اما کل وام‌های معوق  کسب و کار در سال 2010 به پایین ترین میزان رسید، دلیل این امر هم افزایش وام دهی به شرکت‌های بزرگ بود. از سال 2013 بخصوص، این رشد شتاب بیشتری گرفت.  برعکس،  وام دهی به SME‌ها به طور نسبی کاهش یافت. چون تقاضای  SME‌ها برای  منابع مالی کاهش یافت و آنها در دسترسی به منابع مالی با مشکلاتی مواجه گردیدند که مخالف رکود جهانی مي‌باشد.
    کاهش وام دهی به SME‌ها چندین دلیل دارد که افت میزان تقاضا برای وام  و سخت گیرانه شدن معیارهای اعتباری  از جمله این دلایل می‌باشد. کاهش اخیر تعداد SME‌ها می‌تواند یکی از این دلایل اصلی باشد(جدول 2).
جدول 2-تغییر تعداد SME‌ها  و شرکت‌های خرد در ژاپن
( نتایج اولیه جدول بندی، میلیون)

 

2009(درصد نسبت به کل کسب و کارها)

2012(درصد نسبت به کل کسب و کارها)

میزان تغییر نسبت به سال 2009(%)

SME‌ها و شرکت‌های خرد(همه صنایع)

20/4(7/99%)

85/3(7/99%)

35/0-(3/8%-)

فقط شرکت‌های خرد(همه صنایع)

66/3(0/87%)

34/3(5/86%)

32/0-(8/8%-)

همه شرکت ها(شرکت‌های بزرگ، SMEها+ شرکت‌های خرد)(همه صنایع)

21/4

86/3

35/0-(3/8%)

 
نکته: 1. ارقام اعلام شده شرکت‌ها جدول بندی از تاریخ فوریه 2012 را نشان می‌دهد. 2. ارقام به کل صنایع ثانویه مربوط می‌گردد.
شرایط اعتباری
متوسط نرخ بهره برای وام‌های کوتاه مدت جدید در ژاپن بسیار پایین بوده و در فاصله سال‌های 13-2007 از 64/1% به 88/0% کاهش یافت.  نرخ بهره وام‌های بلندمدت جدید نیز به میزان زیادی مشابه الگوی گفته شده می‌باشد به طوریکه این نرخ‌ها از 73/1% در سال 2007 به 92/0% در سال 2013 کاهش یافت. همان طور که مشاهده می‌شود نرخ بهره وام‌های بلندمدت اندکی بالاتر از نرخ بهره وام‌های کوتاه مدت می‌باشد.
تحقیق کسب و کار "تانکان" نوعی سرشماری  در مورد  شاخص اطمینان سازمانی می‌باشد که هر سه ماه  به بانک مرکزی ژاپن گزارش می‌گردد. بر اساس یافته‌های این تحقیق، ریسک‌های اعتباری شرکت‌ها شدید تر شده است و به علت روند کاهش قیمت سهام ژاپن و سودآوری شرکت ها، تمایل به وام دهی به شرکت‌ها در فاصله سه ماهه اول سال 2008 و سه ماهه سوم سال 2009 کاهش شدیدی داشته است. بعد از سه ماهه سوم سال 2009،  شرایط برای دسترسی به منابع اعتباری به طور مداوم بهتر شده است.  به اعتقاد کسب و کارهای ژاپنی  شرایط تأمین منابع مالی در سه ماهه دوم سال 2014 به میزان زیادی مشابه سال‌های 07-2005 دوره پیش از بحران شده است. اخیراً شرکت‌ها معتقد هستند که تمایل وام دهی مؤسسه‌های مالی بهبود یافته و به سطح قبل از سال 2008 رسیده است. لازم به ذکر است که SME‌ها بیان نموده اند که شرایط وام دهی به آنها در مقایسه با شرکت‌های بزرگ سخت گیرانه تر شده است، اما چنین روندی قبل از آغاز بحران‌های مالی نیز وجود داشته است و  از آن زمان فراتر نرفته است (جدول 1).
 براساس DI  مربوط به معیارهای اعتباری " پیمایش نظرات مقامات ارشد حوزه اعتبارات در مورد وضعیت وام دهی بانک‌های بزرگ(BOJ) ، میزان روانسازی اکثر معیارهای اعتباری اخیر برای SME‌ها بیش از شرکت‌های بزرگ بوده است(شکل 2).  این موضوع نشان می‌دهد که در مقایسه با شرکت‌های بزرگ، منابع اعتباری بیشتری در اختیار SME  وجود داشته است. که البته استفاده از این اعتبارات بستگی به ریسک‌های اعتباری این شرکت‌ها داشته است.
 شکل 1- DI  وضعیت وام دهی مؤسسه‌های مالی در ژاپن
علائم از چپ به راست: شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های متوسط، شرکت‌های کوچک
نکته:  این نمودار بر اساس داده‌های پس از مارس 2014 ترسیم شده است.

شکل 2- DI معیارهای اعتباری در ژاپن(فوریه 14-2005)
علائم از چپ به راست: شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های کوچک
نکته: آخرین داده‌ها از ژانویه 2014 به بعد می‌باشد. 2- DI معیارهای اعتباری =(درصد پاسخ دهندگانی که گزینه"آسانی سازی زیاد" را انتخاب می‌نمایند+ درصد پاسخ دهندگانی که گزینه" آسان سازی اندک" را انتخاب می‌نمایند* 5/0) – (درصد پاسخ دهندگانی که گزینه "سخت شدن زیاد" را انتخاب می‌نمایند- درصد پاسخ دهندگانی که گزینه " سخت شدن اندک" را انتخاب می‌نمایند* 5/0).
تأمین مالی از طریق انتشار اوراق بهادار
میزان وجه سرمایه گذاری شده در بخش سرمایه خطر پذیر ژاپن در سال 2007 در بالاترین سطح خود یعنی 193 بیلیون ین قرار داشت، اما در سال 2008 و 2009 به ترتیب 5/29% و 36% کاهش یافت.  میزان کل سرمایه گذاری‌ها در سال 2010  و 2011 بهبود یافت،  اما مجدداً در سال 2012 تنزل پیدا نمود. در فوریه سال 2013،  میزان سرمایه گذاری خطرپذیر 181 بیلیون ین اضافه گردید و به سطح پیش از بحران‌های مالی نزدیک شد. سهم مقدار سرمایه گذاری شده در مرحله کشت ایده و مراحل اولیه سرمایه خطرپذیر از 36% در سال 2009 به 5/64% در سال 2013 افزایش یافت.
دیگر شاخص ها
 ورشکستگی‌های SME  بیش از 99% کل ورشکستگی‌ها را تشکیل می‌دهد، این شاخص در سال 2008 ، 8/10% افزایش یافت و تعداد واحدهای ورشکسته به 15523 مورد رسید.  با کاهش بحران‌های مالی، تعداد شرکت‌های ورشکسته نیز کاهش یافته و به 10848 واحد در سال 2013 رسید که 30% کمتر از میزان سال 2008  می‌باشد.
اقدامات و خط مشی‌های دولت
 دولت ژاپن خدمات مالی مهمی را در جهت برآورده سازی نیازهای مالی SME‌ها انجام می‌دهد مانند برنامه تضمین وام و اعطای وام‌های مستقیم به SME ها. در مارس 2014،  مقدار کل معوق  وام دهی برای SME‌ها  حدوداً 226 تریلیون رسید که بانک‌های معتبر وطنی، انجمن‌های اعتباری، تعاونی‌های اعتباری آن را پرداخت می‌نمایند. این مقدار وام 44% از کل مقدار معوق وام دهی (از جمله وام‌هایی که برای کسب و کار هدف گذاری نشده اند) را شامل می‌شود.  با این وجود، معوق برنامه تضمین وام به 8/29 تریلیون ین  و معوق برنامه وام‌های مستقیم 2/22 تریلیون ین می‌باشد(شکل 3).  راجع به تعداد SME‌ها نیز باید گفت که   از کل 85/3 میلیون SME‌ها ، برنامه تضمین اعتبار به 46/1 میلیون SME‌ها و برنامه وام مستقیم به 00/1 میلیون SME‌ها خدمات رسانی می‌نمایند.  دولت تلاش دارد که با اجرای این برنامه‌ها شکاف اطلاعات نامتقارن  را در مورد تأمین مالی SME پر نماید.
   به علت شرایط اقتصادی بسیار نامناسب و  زمین لرزه سال 2011،  وام دهی مؤسسه‌های بخش خصوصی به SME ها،  از سال 2008 تا 2012 به طور مدوام کاهش یافت.  اما در همین دوره دولت تا حدودی بر وسعت برنامه تضمین وام و برنامه وام مستقیم  افزود.
دولت ژاپن به سرعت از سال 2007 یک شبکه امنیتی را برای SME‌ها تدارک دید. در سال 2008، نسبت پوششی سیستم تضمین اعتبار در بسیاری از بخش‌ها از 80% تا 100% افزایش یافت. نرخ بهره برنامه وام‌های مستقیم در همین سال حدود 6/0% کاهش داشت.SME‌ها  که به طور مستقیم از زمین لرزه سال 2011، سونامی  و سوانح هسته ای آسیب دیدند، می‌توانند وجوه بیشتری را تقریباً با نرخ بهره صفر از برنامه وام مستقیم قرض بگیرند.
از سال 2013، دولت این سیاست‌ها را تغییر داده است و بانک‌ها را تشویق می‌نماید که ریسک پذیرتر باشند. برای مثال، عملیات  شبکه امنیتی ضمانت‌ها را تغییر  و بخش‌های مورد نظر را کاهش داد، به طوریکه  از مارس 2014 تضمین‌های 100% بکاربرده می‌شود. همچنین،  در زمانی که SME‌ها  در مورد تغییر شرایط وام دهی با بانک خود مذاکره می‌نمایند،  دولت هزینه توسعه  طرح‌های برگشتی را کاهش می‌دهد.  این سیاست هاعلاوه بر تهیه نقدینگی برای SME ها، باعث شکل گیری روابط سالمی میان SME‌ها و  بانک‌ها می‌گردد.

شکل 3-  روند تغییر وام‌های معوق
تغییر وام معوق به SME‌ها در ژاپن
(تریلیون ین)
علائم از بالا به پایین:مؤسسه‌های مالی دولتی (Japan Finance Corporation/Shoko Chukin Bank)
مؤسسه‌های مالی بخش خصوصی( بانک‌های معتبر وطنی و انجمن‌های اعتباری)
 وام‌های داده شده به SME‌ها که شرکت‌های تضمین اعتبار آنها را تضمین نموده اند.
نکته:  مقدار معوق به ترتیب رقم انتهای سال مالی می‌باشد.  ارقام داخل پرانتز نسبت‌های ترکیب را نشان می‌دهد. 2:  "مؤسسه‌های مالی بخش خصوصی" بانک‌های معتبر وطنی و انجمن‌های اعتباری را شامل می‌شود.  این مؤسسه‌ها به افراد و دولت‌های محلی وام نمی دهند.

                جدول 3- اسکوربرد برای ژاپن 13-2007

شاخص ها

واحد

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

بدهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 وام‌های معوق  کسب و کار به SMEها( انباره)

تریلیون ین

8/260

1/259

1/253

3/248

6/245

6/243

2/247

کل وام‌های معوق  کسب و کار (انباره)

تریلیون ین

5/374

0/385

3/379

1/366

9/366

4/370

4/378

سهم وام‌های SME

 

6964/0

6730/0

6673/0

6782/0

6694/0

6577/0

65/0

کل وام‌های معوق  برای سرمایه گذاری ثابت(انباره)

تریلیون ین

8/111

3/112

9/113

1/112

0/110

3/110

0/112

کل وام‌های جدید برای سرمایه گذاری ثابت(جریان)

تریلیون ین

6/28

7/27

9/23

3/24

9/23

5/25

1/28

ارزش تضمین‌های وام CGCs(تضمین‌های وام دولتی به SMEها)

بیلیون ین

368/29

919/33

850/35

068/35

446/34

078/32

-

کل وام‌های معوق

بیلیون ین

494/17

349/17%

141/17

628/16

186/17

274/17

-

نرخ صرف وام دهی برای وام‌های کوتاه مدت

%

875/1%

675/1%

475/1%

475/1%

475/1%

48/1%

48/1%

نرخ صرف وام دهی برای وام‌های بلندمدت

%

30/2%

40/2%

65/1%

60/1%

40/1%

20/1%

20/1%

نرخ بهره وام‌های کوتاه مدت جدید

%

641/1%

527/1%

233/1%

100/1%

035/1%

996/0%

881/0%

نرخ بهره وام‌های بلندمدت جدید

%

730/1%

665/1%

458/1%

286/1%

148/1%

002/1%

100/92%

نرخ بهره  معوق کوتاه مدت

%

673/1%

494/1%

256/1%

187/1%

102/1%

034/1%

881/0%

 نرخ بهره معوق وام‌های بلندمدت

%

046/2%

989/1%

761/1%

646/1%

538/1%

424/1%

297/1%

دارایی

 

 

 

 

 

 

 

 

سرمایه خطرپذیر(همه مراحل)

بیلیون ین

193

136

87

113

124

102

-

سرمایه حطرپذیر(مرحله کشت ایده و مرحله اولیه)

%

-

-

8/36%

5/32%

3/44%

8/57%

-

سرمایه خطرپذیر(مرحله گسترش و نهایی)

%

-

-

2/63%

5/67%

7/55%

2/42%

-

دیگر شاخص ها

 

 

 

 

 

 

 

 

میزان ورشکستگی SMEها

تعداد شرکت ها

14015

15523

15395

13246

12687

12077

10848

 میزان ورشکستگی کل

تعداد شرکت ها

14091

15646

15480

13321

12734

12124

10855

 

شکل 4- روند تأمین مالی SME و کارآفرینان در ژاپن

االف.  وام‌های SMEو کل وام‌های کسب و کار(13-2007)

(سالانه، تریلیون ین)

علائم از چپ به راست:  وام‌های کسب و کار به SME، کل وام‌های کسب و کار.

ب.  تضمین‌های وام دولتی به SMEها(13-2007)

(سالانه، تریلیون ین)

علامت: تضمین‌های وام دولتی به SMEها

ج.  نسبت وام‌های معوق(راست)(13-2007)

(سالانه، به صورت درصدی از کل وام‌های کسب و کار)

علائم از چپ به راست:  درصد وام‌های معوق  از کل وام‌های کسب و کار

د. سرمایه خطرپذیر و سرمایه رشد(13-2007)

(سالانه، بیلیون ین)

علائم: سرمایه خطرپذیر و سرمایه رشد

و.  میزان ورشکستگی(13-2007)

(تعداد SME‌ها ورشکسته)

علامت:  میزان ورشکستگی SME

جدول 4- تعاریف و منابع شاخص‌ها برای اسکوربرد ژاپن

شاخص

تعریف

منبع

بدهی

 

 

 وام‌های معوق  کسب و کار به SMEها( انباره)

وام هایی که بانک‌های معتبر وطنی، انجمن‌های اعتباری، تعاونی‌های اعتباری، بانکShoko Chukin، و JFC(کسب و کارهای خرد، واحدهای جداگانه و واحدهای SMEها) به SME‌ها  داده اند. وام هایی که تعاونی‌های اعتباری آن را تأمین نمودند از جمله وام دهی به افراد و دولت محلی، و غیره.

آژانس SME، مقاله سفید  در مورد شرکت‌های کوچک و متوسط در ژاپن

کل وام‌های معوق  کسب و کار (انباره)

 وام هایی که بانک‌های معتبر وطنی، انجمن‌های اعتباری، تعاونی‌های اعتباری، بانکShoko Chukin، و JFC(جنگلداری، کشاورزی، ماهیگیری و واحدهای تهیه غذا و همچنین JFC(کسب و کارهای خرد، واحدهای جداگانه و واحدهای SMEها) و دیگر مؤسسه‌های مالی که همگی تخت نظارت بانک مرکزی ژاپن هستند(بجز تعاونی‌های اعتباری) به همه شرکت‌ها داده می‌شود. وام هایی که  توسط تعاونی‌های اعتباری تأمین می‌گردد مانند وام دهی به افراد و دولت‌های محلی، وغیره.  همان طور که در بالا ذکر گردید، مؤسسه‌های مورد بررسی از نظر معوق وام‌های کسب و کار، SME‌ها و کل با یکدیگر متفاوت می‌باشند. بنابراین، "سهم وام SME" در جدول 3-20 صرفاً یک شاخص مرجع می‌باشد.

 اداره تعاونی بین المللی، آژانسSME.

کل وام‌های معوق  برای سرمایه گذاری ثابت(انباره)

درصد وام هایی که  بانک‌های معتبر  وطنی، انجمن‌های اعتباری، تعاونی‌های اعتباری، بانکShoko Chukin، و JFC(جنگلداری، کشاورزی، ماهیگیری و واحدهای تهیه غذا و همچنین JFC(کسب و کارهای خرد، واحدهای جداگانه و واحدهای SMEها) و دیگر مؤسسه‌های مالی برای سرمایه گذاری ثابت به همه شرکت‌ها داده اند.

اداره تعاونی بین المللی، آژانسSME.

کل وام‌های جدید برای سرمایه گذاری ثابت(جریان)

درصد وام هایی که  بانک‌های معتبر  وطنی، انجمن‌های اعتباری، تعاونی‌های اعتباری، بانکShoko Chukin، و JFC(جنگلداری، کشاورزی، ماهیگیری و واحدهای  تهیه غذا و همچنین JFC(کسب و کارهای خرد، واحدهای جداگانه و واحدهای SMEها) و دیگر مؤسسه‌های مالی برای سرمایه گذاری ثابت به همه شرکت‌ها داده اند.

اداره تعاونی بین المللی، آژانسSME.

ارزش تضمین‌های وام CGCs(تضمین‌های وام دولتی به SMEها)

 

 فدراسیون تعاونی‌های تضمین اعتباری ژاپن، نظام تضمین‌های اعتباری در ژاپن.

کل وام‌های معوق

 کل وام‌های معوق از طریق مقدار "وام‌های مدیریت ریسک"  که  مؤسسه‌های مای سپرده گذاری می‌دهند. "وام‌های مدیریت ریسک" براساس قانون بانکداری داده می‌شوند.  منظور از "وام‌های معوق" وام دهی به افراد  و دولت‌های محلی ، و همچنین شرکت‌ها می‌باشد. این در حالی است که " وام‌های معوق کسب و کار فقط به شرکت‌ها داده می‌شود. مؤسسه‌های  مورد تحقیق در "وام‌های  معوق" مؤسسه‌های مؤسسه‌های مای سپرده گذاری می‌باشند،  اما مؤسسه‌های مورد تحقیق در "وام‌های معوق کسب و کار  نه تنها مؤسسه‌های مالی سپرده گذاری بلکه  برخی مؤسسه‌های دیگر   را نیز شامل می‌شود.  بنابراین " نسبت وام‌های معوق" در شاخص 4-20(c) صرفا یک شاخص مرجع می‌باشد.

آژانس خدمات مالی

نرخ صرف وام دهی برای وام‌های کوتاه مدت

نرخ صرف وام‌های کوتاه مدت بانک ها، نرخ صرف وامی است که بانک‌های شهر برای پرداخت وام‌های کوتاه مدت به شرکت‌های معتبر بکار برده اند.

بانک مرکزی ژاپن، اداره آمار مالی و اقتصادی، ماهانه

نرخ صرف وام دهی برای وام‌های بلندمدت

نرخ صرف وام‌های بلندمدت،  نرخ صرف وامی است که بانک Mizuho برای پرداخت وام‌های بلندمدت به شرکت‌های معتبر بکار برده اند.

بانک مرکزی ژاپن ، اداره آمار مالی و اقتصادی، ماهانه

نرخ بهره وام‌های کوتاه مدت جدید

 این ارقام " متوسط نرخ بهره قرارداد برای  تنزیل‌ها  و وام‌های کوتاه مدت جدید" هستند که BOJ  اعلام می‌دارد.  این نرخ از داده‌های بانک معتبر وطنی استخراج شده است و  داده‌های انجمن‌های اعتباری، تعاونی‌های اعتباری و دیگر مؤسسه‌های مالی وارد نشده است.  این ارقام نرخ متوسطی هستند که  از داده‌های ماهانه محاسبه شده اند. مانده وام‌های معوق انتهای ماه، وام‌های جدید همگی وام هایی هستند که در طول این ماه اعطاء شده اند. نرخ بهره کوتاه مدت برای وام‌های کمتر از یک سال  تعیین می‌گردد.  این ارقام نرخ بهره وام‌ها به خانوارها (ازجمله وام‌های مسکن)، دولت مرکزی، دولت محلی و همچنین وام به همه کسب و کارها را شامل می‌گردد.

بانک مرکزی ژاپن ، اداره آمار مالی و اقتصادی، ماهانه

نرخ بهره وام‌های بلندمدت جدید

این ارقام " متوسط نرخ بهره " وام‌های بلندمدت جدید" هستند که BOJ  اعلام می‌دارد.  این نرخ از داده‌های بانک  وطنی استخراج شده است و  داده‌های انجمن‌های اعتباری، تعاونی‌های اعتباری و دیگر مؤسسه‌های مالی وارد نشده است.  این ارقام نرخ متوسطی هستند که از داده‌های ماهانه محاسبه شده اند.  مانده وام‌های معوق انتهای ماه، وام‌های جدید همگی وام هایی هستند که در طول این ماه اعطاء شده اند. نرخ بهره بلندمدت برای وام‌های  برابر یا بیش از یک سال  تعیین می‌گردد.  این ارقام نرخ بهره وام‌ها به خانوارها (ازجمله وام‌های مسکن)، دولت مرکزی، دولت محلی و همچنین وام به همه کسب و کارها را شامل می‌گردد.

بانک مرکزی ژاپن ، اداره آمار مالی و اقتصادی، ماهانه

نرخ بهره معوق  کوتاه مدت

این ارقام "متوسط نرخ بهره قرارداد  برای وام‌های کوتاه مدت معوق و صورت حساب‌های تنزیل شده هستند که BOJ  اعلام می‌دارد.  این نرخ از داده‌های بانک معتبر  وطنی استخراج شده است و  داده‌های انجمن‌های اعتباری، تعاونی‌های اعتباری و دیگر مؤسسه‌های مالی وارد نشده است. معوق  به معنای وام‌های معوق   انتهای ماه  می‌باشد. نرخ بهره کوتاه مدت برای وام قراردادی کمتر از یک سال تعیین می‌گردد.  این ارقام نرخ بهره وام‌ها به خانوارها (ازجمله وام‌های مسکن)، دولت مرکزی، دولت محلی و همچنین وام به همه کسب و کارها را شامل می‌گردد.

بانک مرکزی ژاپن ، اداره آمار مالی و اقتصادی، ماهانه

معوق  نرخ بهره وام‌های بلندمدت

این ارقام "متوسط نرخ بهره قرارداد  برای وام‌های بلندمدت هستند که BOJ  اعلام می‌دارد.  این نرخ از داده‌های بانک‌های معتبر وطنی استخراج شده است و  داده‌های انجمن‌های اعتباری، تعاونی‌های اعتباری و دیگر مؤسسه‌های مالی وارد نشده است. معوق  به معنای وام‌های معوق  انتهای ماه  می‌باشد. نرخ بهره بلندمدت برای وام قراردادی  برابر یا بزرگ تر از یک سال تعیین می‌گردد.  این ارقام نرخ بهره وام‌ها به خانوارها (ازجمله وام‌های مسکن)، دولت مرکزی، دولت محلی و همچنین وام به همه کسب و کارها را شامل می‌گردد.

بانک مرکزی ژاپن ، اداره آمار مالی و اقتصادی، ماهانه

دارایی

 

 

سرمایه خطرپذیر(همه مراحل)

داده‌های مربوط به سرمایه گذاری مرحله کشت ایده، مرحله اولیه، گسترش، و مرحله نهایی را شامل می‌شود.  سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی درنظرگرفته شده است. داده‌های مربوط به مانده نهایی در انتهای هر  سال مالی اعمال شده است. در ژاپن،  سال مالی از اوریل تا مارس(مثلاً آوریل 2012 تا مارس 2013) را شامل می‌شود.

مرکز شرکت سرمایه خطرپذیر، ژاپن.، 2014.  تحقیق در مورد روند سرمایه گذاری‌های خطرپذیر در ژاپن(مقاله سفید سرمایه خطرپذیر)

دیگر شاخص ها

 

 

میزان ورشکستگی SMEها

فقط شرکت هایی با بدهی حداقل 10 میلیون ین درنظر گرفته شده اند.

Tokyo Shoko Reserch, Ltd., State of corporate Bankruptcies(وضعیت ورشکستگی شرکت ها)

 میزان ورشکستگی کل

فقط شرکت هایی با بدهی حداقل 10 میلیون ین درنظر گرفته شده اند.

Tokyo Shoko Reserch, Ltd., State of corporate Bankruptcies(وضعیت ورشکستگی شرکت ها)

 

 

QR Code

نقشه کشوری خوشه ها