هجدهمین شماره فصلنامه خوشه های کسب و کار منتشر شد

0

هجدهمین  شماره فصلنامه تخصصی خوشه های کسب و کار کشور با هدف تاثیر پذیری بیشتر و ارائه طرح های کاربردی در راستای دستاوردهای علمی و تجربی خوشه های کسب و کار، منتشر شد.

براي دانلود و استفاده از فصلنامه به آدرس كتابخانه / فصلنامه خوشه هاي صنعتي مراجعه نماييد.

Leave A Reply