معافیت خدمات صندوق از مالیات بر ارزش افزوده تبصره ماده 145 مالیاتهای مستقیم

0

خدمات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک از مالیات بر ارزش افزوده معاف شد.
 به گزارش روابط عمومی صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک: به موجب ماده 15 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور که در اردیبهشت سال جاری به تایید شورای نگهبان رسیده است؛ خدمات صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک از 9درصد مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 145 مالیات های مستقیم‌اضافه معاف می‌شود.
 گفتنی است از این پس جهت تسهیل و کمک به رونق تولید و حمایت از صنعتگران و کارآفرینان، هزینه متقاضیان اخذ تسهیلات صنایع کوچک از صندوق ضمانت، به میزان 9 درصد کاهش می یابد.

Leave A Reply