معرفي پروژه توسعه خوشه قطعات خودرو سمنان

0

در سومين جشنواره علمي، پژوهشي و فناوري در سطح ملي براي كليه واحدهاي دانشگاهي آزاد اسلامي از بين 700 عنوان و پرونده ارسالي به جشنواره شامل طرح پژوهشي، كتاب، مقاله و…، تعداد 65 طرح بعنوان طرح برتر انتخاب شده و از پروژه توسعه خوشه قطعات خودروي سمنان نيز بعنوان طرح پژوهشي برون دانشگاهي برتر مورد تقدير قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان، در راستاي توسعه خوشه صنعتي قطعات خودرو و كمك به ذينفعان آن در جهت حركت به سمت جايگاه و چشم انداز تدوين شده، پروژه ی توسعه این خوشه به محوريت شرکت شهرکهای صنعتی استان سمنان و با مشاركت فعال اعضاء خوشه ، هماهنگي و همكاري سازمانها و نهادهاي پشتيبان ، طي دوره زماني 1389 تا 1392 به اجرا درآمده است و در ارديبهشت ماه سال 1393 ادامه فعاليت به انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو سمنان به عنوان شبكه فراگير خوشه واگذار گرديد.

Leave A Reply