برگزاري دومين كنگره ملي توسعه خوشه صنعتي قطعات خودرو در سمنان

0

معاون صنايع كوچك سمنان از برگزاري دومين كنگره ملي توسعه خوشه صنعتي قطعات خودرو با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان، شركت شهركهاي صنعتي استان و ديگر نهادهاي پشتيبان در هفته اول اسفندماه سال جاري خبر داد و افزود اين كنگره به منظور افزايش ارتباط صنعت و دانشگاه و شناسايي چالش ها و فرصت ها در صنعت قطعات خودرو برگزار مي‌گردد. شايان ذكر است اولين كنگره ملي توسعه خوشه صنعتي قطعات خودرو  با همكاري شركت شهركهاي صنعتي استان و ديگر نهادهاي پشتيبان در بهار 91 در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان برگزار گرديد.

Leave A Reply