خوشه های لبنی گلستان در حوزه بازاریابی ضعف دارد

0

منصور قلیچ لی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پروژه خوشه فرآورده های لبنی گلستان به کارگزاری شرکت شهرک های صنعتی با انجام مطالعات امکان سنجی اولیه و اولویت بندی نتایج خروجی این مطالعات، فعالیت خود را از اواخر سال ۹۲ آغاز کرده است که در خوشه های لبنی ۳۳ واحد صنعتی عضو اصلی خوشه هستند.

وی با اشاره به مطالعات امکان سنجی این خوشه افزود: برای اجرای این پروژه در مرحله نخست سه راهبرد در زمینه مواد اولیه، تولید و بازار تدوین و در سال اول ۱۲ برنامه اجرایی شد. در سال دوم پس از بازنگری نقاط ضعف و قوت ۱۵ برنامه پیش بینی شد که هم اکنون خوشه در سال دوم اجرای برنامه است.

وی تصریح کرد: برای تحقق برنامه های عملیاتی سال اول ۳ هزار و ۵۱۰ میلیون ریال و در سال دوم هم ۴ هزار و ۲۵۰ میلیون ریال پیش بینی شد که با مشارکت بیشتر اعضای خوشه و نهادهای پیشتبان تامین می شود.

قلیچ لی افزود: از آن جایی که موفقیت خوشه ها در گرو فرهنگ مشارکت و ایجاد رفاقت همراه با رقابت است قبل از تشکیل خوشه چالش اصلی بین شرکت های لبنی استان، عدم استفاده از توانمندی های یکدیگر بوده که با اجرای این طرح این چالش مهم در حال مرتفع شدن است.

قلیچ لی تصریح کرد: تقویت همکاری بین واحدهای لبنی استان و نهادهای دولتی، تقویت همکاری بین دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و بخش صنعت، افزایش اشتغال وایجاد کنسرسیوم صادراتی محصولات لبنی و افزایش همکاری بین واحدهای اصلی عضو خوشه و استفاده از ظرفیت های یکدیگر از جمله اهداف توسعه خوشه لبنی در استان است.

عامل توسعه خوشه فرآورده های لبنی گلستان افزود: با اجرای خوشه فرآورده های لبنی پیش بینی می شود پنج واحد نیمه فعال راه اندازی و ظرفیت تولید مطابق ظرفیت اسمی باشد در حالی که در آغاز فعالیت خوشه، هشت واحد صنعتی نیمه فعال و واحدها نیز با ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت می کردند.

Leave A Reply