Browsing Tag

صنعتگران

تشکل های اقتصادی عاملی مؤثر در رفع مشکلات صنعتگران

امیر حاجی پور در این جلسه با بیان اینکه در استان اصفهان 8 خوشه صنعتی توسعه یافنه و 3 خوشه در دست اجرا وجود دارد، گفت: یکی از نتایج مثبت این خوشه ها، شنیده شدن نظر اعضای آن در تصمیم گیری هاست.

تکمیل زیرساختهای عمرانی درشهرکها و نواحی صنعتی

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت تکمیل زیرساختهای صنعتی درشهرکها و نواحی صنعتی نظیر آب، برق وگاز را از وظایف اصلی سازمان صنایع کوچک وشهرکهای صنعتی ایران عنوان وبر ارائه خدمات کیفی به صنعتگران و تولیدکنندگان تاکید کرد.