Browsing Tag

پژوهشی

بازدید اعضای هیأت علمی پژوهشکده کشاورزی و منابع طبیعی مازندران از خوشه صنعتی گل و گیاه زینتی چالوس

در راستای استفاده از ظرفیتهای مراکز دانشگاهی و پژوهشی برای افزایش توان دانش واحدهای عضو ، اعضای هیأت علمی پژوهشکده کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی مازندران از خوشه صنعتی گل و گیاه زینتی چالوس بازدید کردند .