Browsing Tag

کوچک و متوسط ,

توسعه خوشه‌های صنعتی یکی از وظایف حمایتی شرکت شهرک‌های صنعتی استان

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک‌های صنعتی استان اصفهان گفت: هم‌اکنون قریب به  70 خوشه کسب و کار در استان اصفهان شناسایی شده  که این شناسایی بر اساس مزیت‌های نسبی منطقه‌ای بوده است .