طرح اعطاي تسهيلات از طريق قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي به واحدهاي صنعتي

0

برابر ماده (14) قانون اصلاح الگوي مصرف انرژي، به منظور ترغيب مصرف كنندگان به استفاده از تجهيزات، مجموعه ها و فرآيندها با مصرف انرژي و آلودگي زيست محيطي كمتر، مشوقهاي مالي در نظر گرفته شده كه آئين نامه اجرايي آن توسط وزارتخانه هاي نفت و نيرو تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسيده است. 

براساس اين آئين نامه واحدهاي صنعتي كه فرآيند توليد و محصول توليد شده آنها نياز به اصلاح الگوي مصرف انرژي داشته باشند مشمول اعطاي تسهيلات مي شوند. اعتبار اين ماده در سال جاري 400 ميليارد ريال مي باشد كه در قدم اول واحدهاي متقاضي مي بايست پرسشنامه هاي اطلاعاتي را تكميل نموده و سپس به سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا) ارسال نمايند. پرسشنامه ها پس از بررسي در كميته فني و تأييد كارگروه جهت تصويب طرح پيشنهادي و تغيين ميزان تسهيلات اعطايي ارسال مي گردد.

دانلود پرسشنامه اطلاعاتي

Leave A Reply