صنعت رتبه اول را در ارزش صادرات کسب کرد

0

بخش صنعت با سهم 34.9 درصد از ارزش 20 ميليارد و 494 ميليون دلاري از ارزش صادرات غيرنفتي در 6 ماهه نخست امسال ، رتبه اول را در بين بخشهاي ديگر از آن خود کرد.

براساس جدول آماري سازمان توسعه تجارت ايران ، طي دوره اين گزارش 15 ميليون و 370 هزار تن کالاي صنعتي به ارزش هفت ميليارد و 163 ميليون دلار صادر شد که در مقايسه با مدت مشابه در سال گذشته به ترتيب از نظر وزن و ارزش 10 و دو درصد کاهش نشان مي دهد .
همچنين پتروشيمي با 12 ميليون و 195 هزار تن به ارزش هفت ميليارد و 128 ميليون دلار 34.7 درصد ارزش صادرات دوره اين گزارش را به خود اختصاص داد که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 36 و دو دهم درصد کاهش يافت .
علاوه براين ميعانات گازي در 6 ماهه اول سال جاري سهم 19.6 درصدي از ارزش صادرات اين مدت را از آن خود کرد ، به گونه اي که 9 ميليون و 241 هزار تن ميعانات گازي به ارزش چهار ميليارد و 26 ميليون دلار صادر شد که از نظر وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه در سال قبل به ترتيب دو و 40 درصد افت داشت .
صادرات محصولات کشاورزي هم در نيمه نخست امسال 7.9 درصد از ارزش کل را به خود اختصاص داد و صدور يک ميليون و 794 هزار تن محصولات کشاورزي به ارزش يک ميليارد و 636 ميليون دلار انجام شد که در مقايسه با مدت مشابه پارسال از نظر وزن و ارزش به ترتيب 13 و هشت درصد کاهش را ثبت کرد .
مجموع صادرات صنعت ، پتروشيمي ، ميعانات گازي و محصولات کشاورزي 89.2 درصد از ارزش صادرات غيرنفتي 6 ماهه نخست امسال را به خود اختصاص داد.
طي دوره مورد بررسي هشت ميليون و 558 هزار تن مواد معدني به ارزش 409 ميليون دلار صورت گرفت که سهم 1.9 درصدي از ارزش صادرات غيرنفتي اين دوره را به خود اختصاص داد و نسبت به مدت مشابه در سال گذشته از نظر وزن وارزش به ترتيب 32 و 49 درصد کاهش نشان مي دهد .
فرش و صنايع دستي صادراتي در دوره مورد بررسي با رقم 0.6درصد از ارزش صادرات غيرنفتي کشور کمترين سهم را داشت به گونه اي که در 6 ماهه نخست امسال پنج هزار تن فرش و صنايع دستي به ارزش 132 ميليون دلار صادر شد که از لحاظ وزن و ارزش در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 34 و 17 درصد افت را ثبت کرد .
ميزان صادرات غيرنفتي در دوره 6 ماهه نخست سال 1393 بالغ بر 50 ميليون و 328 هزار تن به ارزش 23 ميليارد و 872 ميليون دلار گزارش شده بود .

Leave A Reply