فصلنامه خوشه هاي صنعتي

0

گروه خبر: خوشه هاي كسب و كار از چاپ اولين شماره فصلنامه خوشه هاي صنعتي خبر داد.

اين مجله تخصصي با همكاري گروهي از اساتيد دانشگاه و صاحبنظران حوزه توسعه صنايع كوچك و خوشه هاي كسب وكار، فعاليت خود را در راستاي رشد و توسعه صنعتي كشور، با تهيه كتب و مقالات مرتبط از سال 89 آغاز نمود. 

متخصصين اين مجله تلاش نموده اند با بررسي الگوهاي مختلف توسعه صنعتي ” بالاخص مدل توسعه خوشه هاي كسب وكار كه موفقيتهاي چشمگيري در دنيا و كشورمان كسب نموده است” در انتشار تجارب كشورهاي مختلف و رصد قوانين و مشكلات و تهيه گزارشات از موفقيت هاي تحصيل شده در سطح خوشه هاي كسب وكار در راه توسعه كشور عزيزمان ايران قدمي هرچند ناچيز بردارند.

جهت دريافت اين فصلنامه ميتوان از بخش كتابخانه/فصلنامه خوشه هاي صنعتي در اين سايت (www.bcdm.ir) استفاده نمود. 

Leave A Reply