تأمين مالي صنايع كوچك از طريق فرابورس

0

با توجه به اينكه تاكنون امكان تأمين مالي صنايع كوچك از طريق بازار سرمايه در كشور فراهم نبوده است، در يك سال گذشته تلاش بسيار زيادي توسط معاونت صنايع كوچك سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران براي تأمين نقدينگي واحدهاي صنعتي كوچك در بازار فرابورس صورت پذيرفت كه نتيجه آن ايجاد بازار صنايع كوچك و متوسط در فرابورس مي باشد.

براي اطلاعات بيشتر مي توانيد فايل معرفي بازار شركت هاي كوچك را از قسمت مقالات اين سايت دانلود نمائيد.

Leave A Reply