کاهش خوشبيني سرمايه‌گذاران آلماني به اوضاع اقتصادي کشورشان

0

بر اساس پژوهشي که شاخص مرکز پژوهش‌هاي اقتصادي اروپا (ZEW) در آلمان انجام داده است، شاخص اطمينان و خوشبيني سرمايه گذاران آلماني درباره اوضاع اقتصادي و مالي کشورشان و اروپا در شش ماه آينده، در ماه آوريل کاهش يافت. اين شاخص در ماه آوريل در حالي کاهش مي يابد که طي پنج ماه پياپي به طور پيوسته افزايش يافته بود.
 
به گزارش خبرگزاري رويترز از فرانکفورت، بر اساس پژوهش ماهانه اي که شاخص مرکز پژوهش‌هاي اقتصادي اروپا انجام داده است شاخص اطمينان و خوشبيني سرمايه گذاران آلماني درباره اوضاع اقتصادي و مالي اروپا و کشورشان، در ماه آوريل به 53 مميز سه دهم واحد رسيد.

اين درحالي است که رقم اين شاخص در ماه مارس 54 مميز هشت دهم واحد بود.

شاخص اطمينان و خوشبيني سرمايه گذاران آلماني درباره اوضاع اقتصادي و مالي اروپا و کشورشان در ماه مارس آنچنان افزايش يافته بود که از فوريه سال 2014 تاکنون سابقه نداشته بود.

کارشناسان مسائل اقتصادي و مالي پيش بيني کرده بودند که رقم اين شاخص ماه آوريل به 55 مميز يک دهم درصد برسد.

اعلام اين خبر باعث شد تا سرمايه گذاران براي خريد سهام در بورس فرانکفورت دلسرد شوند.

کاهش رقم اين شاخص سنجش که انتظار و ديدگاه سرمايه گذاران آلماني را درباره اوضاع اقتصادي و مالي اروپا و کشورشان در شش ماه پيش رو مي سنجد، نشان مي دهد که نامشخص بودن سرنوشت يونان و بدهي هاي سرسام آور اين کشور، نقش مهمي در کاهش اعتماد سرمايه گذاران آلماني به رشد اقتصادي کشورشان داشته است.

Leave A Reply