اعطای تسهیلات ارزی توسط بانک مرکزی

0

گروه خبر: پرداخت تسهیلات ارزی سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی از طریق بانک های…

پرداخت تسهیلات ارزی سرمایه در گردش به واحدهای صعتی از طریق بانک های صنعت و معدن، کشاورزی و توسعه صادرات، به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است. ازین روی، واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی می توانند به بانک های مذکور مراجعه نمایند.

به پیوست متن شرایط دریافت تسهیلات ارزی (سرمایه گذاری و سرمایه در گردش) اعلام میگردد. بر این اساس متقاضیان میتوانند به بانکهای صنعت و معدن، کشاورزی، و توسعه صادرات جهت درخواست تسهیلات مراجعه نمایند.

Leave A Reply