انتشار کتاب راهنمای گام به گام توسعه خوشه های کسب و کار در معاونت صنایع کوچک استان گلستان

0

گروه خبر: انتشار کتاب راهنمای گام به گام توسعه خوشه های کسب و کار در معاونت صنایع کوچک استان گلستان

به گزارش خوشه های کسب و کار، کتابراهنمای گام به گام توسعه خوشه های کسب و کار در معاونت صنایع کوچک استان گلستان انتشار یافت.

در دو دهه اخیر با ظهور فناوری های جدید و دستیابی همگان به شبکه ارتباطی اینترنت، تحولاتی در توانایی های واحدهای صنعتی، روشهای تولید و ساختار تشکیلاتی بنگاه ها ایجاد شده که بر اهمیت نقش واحدهای کوچک و متوسط در ساختار صنعتی کشور افزوده است. واحدهای کوچک صنعتی و بازرگانی به ع نوان بخش مکمل و اساسی اقتصاد کشور محسوب می شوند. این واحدها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه ضمن دستیابی به اهداف اصلی توسعه، نقش تعیین کننده ای در گسترش و تنوع تولیدات صنعتی داشته و در دسترسی به اهداف بنیادین همچون ایجاد اشتغال ، ریشه کن کردن فقر، بهبود توزیع درآمد و برآوردن نیازهای اساسی کشورهای در حال توسعه، نقش موثری دارند.

در بسیاری از کشورها این صنایع ، تامین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوریهای جدید بوده اند. از سوی دیگر این صنایع با صادرات قابل توجه، نقش موثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند….

جهت تهیه کتاب فوق با وب سایت شرکت شهرکهای صنعتی استان گلستان مکاتبه نمایید

Leave A Reply