عملکرد خوشه ها در سال 92 و تا پایان سه ماهه اول سال 93

0

گروه خبر: آقای وحدت از عملکرد خوشه ها در سال 92 و تا پایان سه ماهه اول سال 93 خبر داد

به گزارش خوشه های کسب و کار، سیاوش وحدت گفت: تا کنون 388 خوشه در سطح کشور شناسایی شده است که از این تعداد 85 مورد آنها در حال حاضر برنامه توسعه ایی داشته و 47 مورد آنها دارای پروانه اتمام پروژه توسعه ایی می باشند.عملکرد خوشه ها در سال 92 و تا پایان سه ماهه اول سال 93

وحدت گفت: از سال 92 تا سه ماهه اول سال 93 تعداد دوره های برگزار شده برای عاملین توسعه خوشه ها، 3 دوره 56 ساعته با احتساب آموزش 70 نفر و 3712 نفر ساعت بوده است.

همچنین وی افزود:  تعداد 2 کارگاه (هر کارگاه 35 نفره) مرتبط با خوشه های کسب و کار برگزار شده که این دو برای معاونت صنایع دستی-موسسه مهر امام رضا بوده است.

همچنین سایر فعالیت ها و عملکردهای خوشه ها در سال 92 تا پایان سه ماهه اول سال 93 به شرح جدول ذیل بوده است:

 

شرح

تعداد

تعداد خوشه هاي شناسايي شده در كشور

388 خوشه

تعداد خوشه هاي توسعه اي در حال حاضر

85 خوشه

تعداد پروانه هاي اتمام پروژه توسعه اي

47 خوشه (تجمعی)

تعداد دوره هاي برگزار شده بـراي عاملين  توسعه خوشه ها در سال 92 و سه ماهه اول 93

3 دوره 56 ساعته  با احتساب آموزش 70 نفر و 3712  نفر ساعت

تعداد كارگاه هاي مرتط با خوشه هاي كسب و كار برگزار شده بـراي نهاد هاي كشور

2 كارگاه ( هر كارگاه 35 نفر) براي  معاونت صنايع دستي – موسسه مهر امام رضا

صدور پروانه اتمام پروژه توسعه در سال 92 و سه ماهه اول 93

28 فقره

شروع مطالعه امكان سنجي خوشه هاي كسب و كار  در سال92 و سه ماهه اول 93

53 فقره

بررسي گزارشات امكان سنجي  خوشه هاي كسب و كار و تاييد مطالعات  امكان سنجي در سال92 و سه ماهه اول 93

29 فقره

بررسي وگزارشهاي پاياني پروژه توسعه خوشه ها

27 خوشه

شركت در جلسات انتخاب عامل توسعه

8 جلسه براي استانهای کردستان، خراسان رضوی، ،كرمانشاه ،کرمان، البرز، اصفهان و مرکزی

انعقاد تفاهم نامه با دو نهاد كشوري براي توسعه خوشه هاي كسب و كار

معاونت صنايع دستي – موسسه مهر امام رضا

تقسيم بندي بودجه رديف ملي خوشه ها در سال 92

كل مبلغ تخصيصي به خوشه هاي كسب و كار در سال 92 مبلغ 46789 ميليون ريال بوده است كه به 31 استان كشور تقسيم شده است

تهيه آرشيوي از مطالعات شناسايي ، امكان سنجي ، مطالعه شناختي و گزارش پاياني سال آخر خوشه هاي كسب و كار

102 گزارش امكان سنجي – 67 گزارش مطالعه شناختي – 47 گزارش پاياني

 

Leave A Reply