نامگذاری 6آذر ماه به عنوان روز ملی فرش دستباف ایران

0

 

تاریخچه امروزی شکل گیری فرش دستباف قم، به پایان جنگ جهانی اول و سال 1297 باز می گردد. در آن زمان در استان قم، فرش های محلی بافت می شده است که شاهسونی، کاشانی و … از جمله این فرش ها بود. در آن سالها از گروهی از استادکاران به شهر قم آمده و دارهای قالی در شهر دایر کردند و به آموزش شاگردان قمی پرداختند. از آن پس بافنده های قمی، با بافت قالی با نقشه کاشان اقدام به بافت و توسعه فرش دست باف نمودند.

استاد رشتی زاده در سن 21 سالگی اقدام به بافت فرشی نمود که متمایز از دیگر فرش های بافت شده در شهر قم بود که به عنوان یکی از طرح های ابداعی وی شناخته شد. هر چند وی فرش خود را به پنج برابر قیمت دیگر فرش ها قیمت گذاری نموده بود، ولی با توجه به جذابیت و سبک خاص آن، خریداران مخصوص خود را یافت.

لازم به ذکر است در این همایش، شرکت های کننده های بسیاری از استان های تهران، اصفهان و دیگر شهرهای همجوار شرکت داشتند و با برگزاری آیین یادبود، از مرحوم رشتی زاده تجلیل شد.

رفت رشتی زاده افسوس از جهان   افتخار دوستان دودمان

ای دریغا رفت آن مردی که بود   با کمال و با صفا و مهربان

ای دریغا رفت آن ماهی که بود   در شبان آرزو و پرتو فشان

گفت صائم در عزای آن عزیز   تسلیت بر دودمان او ز جان*

 

* (استاد صائم کاشانی، عضو انجمن سخن کاشان)

Leave A Reply