اعتبار ۳۵ ميليارد دلاري تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) در بودجه ۹۴

0

 به گزارش خوشه های کسب و کار به نقل از تسنیم: دولت استفاده دستگاه‌هاي اجرايي و بخشهاي خصوصي و تعاوني را با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانک‌هاي عامل از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) در سال ۱۳۹۴ علاوه بر باقي‌مانده سهميه سالهاي قبل معادل ريالي ۳۵ ميليارد دلار پيشنهاد کرد.

در جزئيات لايحه بودجه 94 آمده است: استفاده دستگاه‌هاي اجرايي و بخشهاي خصوصي و تعاوني با سپردن تضمين‌هاي لازم به بانک‌هاي عامل از تسهيلات تأمين مالي خارجي (فاينانس) در سال 1394 علاوه بر باقي‌مانده سهميه سالهاي قبل معادل ريالي سي و پنج ميليارد (35.000.000.000) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد بر اساس مفاد ماده 82 قانون برنامـه پنج‌سـاله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به طرح داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست‌محيطي اختصاص يابد.

کليه طرحهاي مصوب که منابع آنهـا از محـل تسـهيلات تـأمين مالي خارجي (فاينانس) تأمين مي‌گردد، بايد با تأييد دستگاه اجرايي ذي‌ربط، وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان مديريت و برنامـه ريـزي کشور داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و زيست محيطي باشد و بازپرداخت اصل و سود منابع طرح صرفاً از محل عايدات طرح در دوران بهره برداري و يا منـابع پـيش‌بينـي شـده طرح در قانون بودجه در زمان تصويب طرح و در صورت عدم کفايت از سهم اعتبارات آتي استان محل اجراي طرح قابل پرداخت باشد و از محل منابع موجود جمهـوري اسـلامي ايران نزد کشور تأمين کننده مالي (فاينانس) برداشت و پرداخت نشود.

به سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اجازه داده مي‌شود به‌منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي طرحهايي کـه از منـابع تسـهيلات تـأمين مـالي خـارجي (فاينـانس) اسـتفاده مي‌کنند، نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در هر دستگاه و در قالب فصل ذي‌ربط اقدام نمايد.

Leave A Reply