6 صنعت تاثیرگذار بر رشد شاخص

0

به گزارش خوشه های کسب و کار، مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت بر اساس سال پایه 1390 را اعلام کرد. نتایج مربوط به تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در فصول مربوط به سال‌ های 1393-1390 شامل عدد شاخص، تخورم فصلی، تورم نقطه به نقطه، تورم سالیانه و درصد تغییر مجموع فصل‌ های منتهی به فصل مورد نظر نسبت به دوره مشابه سال قبل به تفصیل آورده شده است.

براساس آخرین نتایج که مربوط به فصل بهار 1393 است، شاخص کل قیمت تولیدکننده بخش صنعت در فصل بهار 1393 به عدد 192.1 رسید که نسبت به فصل گذشته 14.3 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل 18.7 درصد افزایش داشته است. درصد تغییرات شاخص کل در چهار فصل منتهی به فصل بهار سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم تولیدکننده کل بخش صنعت) 22.2 درصد است. 

بخش‌های زیر به ترتیب بیشترین تاثیر را در تغییرات فصلی این شاخص داشته‌اند:

شاخص قیمت بخش «صنایع تولید زغال سنگ – پالایشگاه‌ های نفت» با 45.8 درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد 167.2، بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص کل فصل بهار داشته است.

همچنین شاخص قیمت بخش «تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر» با 3.4 درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد 215.5 رسید؛ این بخش رتبه دوم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است.

شاخص قیمت بخش «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی» با 4.2 درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد 216.7 رسید؛ این بخش رتبه سوم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است.

از سویی، شاخص قیمت بخش «تولید سایر محصولات کانی غیرفلزی» با 6.0 درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد 176.6، رتبه چهارم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است.

شاخص قیمت بخش «صنایع محصولات شیمیایی» با 4.2 درصد افزایش نسبت به فصل قبل به عدد 217.7 رسید؛ این بخش رتبه پنجم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده اشت.

بر پایه این گزارش، شاخص قیمت بخش «تولید محصولات فلزی فابریکی به جز ماشین‌آلات» با 20.5 درصد افزایش نسبت به فصل قبل و رسیدن به عدد 194.0، رتبه ششم تاثیرگذاری در افزایش شاخص کل را به خود اختصاص داده است.

تغییرات شاخص قیمت در سایر بخش‌ها، تاثیر جزئی در تغییر شاخص کل بخش صنعت داشته است؛ در میان این بخش‌ها تنها اعداد شاخص مربوط به بخش‌های «تولید رادیو، تلویزیون و دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی» و «تولید فلزات اساسی» نسبت به فصل قبل کاهش داشته است.

 

Leave A Reply