فراخوان شناسایی عامل توسعه برای خوشه طلا در استان یزد

0

به گزارش خوشه های کسب و کار، به نقل از شرکت شهرکهاي صنعتی استان یزد در نظر دارد به منظور آغاز پروژه توسعه خوشه طلا و جواهر اقدام به انتخاب فرد واجد شرایط و صلاحیت به عنوان عامل توسعه خوشه نماید. لذا از افرادي که داراي شرایط
93 به دبیرخانه شرکت شهرکهاي /11/ زیر می باشند دعوت به عمل می آید مدارك خود را حداکثر تا تاریخ 15 صنعتی استان یزد تحویل دهند.

آدرس: بزد، بلوار دانشجو، کوچه 52، جنب سازمان صنعت، معدن و تجارت

جهت کسب اطلاع بیشتر با آقای دهقان؛ کارشناس توسعه خوشه ها تماس بگیرید: 36239701 (035) داخلی 141

 

 دانلود فایل پیوست

 

شرایط لازم:
مورد تأیید (CDA) 1. دارا بودن گواهینامه معتبر دوره آموزشی عاملین توسعه خوشه هاي کسب و کار سازمان صنایع کوچک و شهرکهاي صنعتی ایران. (افراد فاقد گواهینامه که داراي سایر شرایط می
باشند، می توانند به شرط تعهد به گذراندن دوره مداركخود را جهت ارزیابی ارسال نمایند)
2. دارا بودن مدركتحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد یا دکتري در یکی از رشته هاي مدیریت (کلیه گرایشها)، اقتصاد (کلیه گرایشها)، مهندسی صنایع (کلیه گرایشها).
3. تعهد به اشتغال تمام وقت در پروژه، حداقل به مدت سه سال در صورت انتخاب ( محور کار، خود عامل توسعه خواهد بود و عامل حق واگذاري آن را به دستیار و… ندارد).
4. آشنایی به زبان انگلیسی.
5. ساکن شهرستان یزد و ترجیحاً بومی.

مدارك:
1. کپی پشت و روکارت ملی.
2. کپی و اصل گواهینامه (هاي) تحصیلات دانشگاهی مرتبط.
.(CDA) 3. کپی و اصل گواهینامه دوره آموزشی عاملین توسعه خوشه هاي کسبو کار
4. رزومه و سوابق کاري به همراه مستندات.

نحوه گزینش عامل توسعه:
1. دریافتمداركو ارزیابی اولیه توسط شرکت و دعوت از داوطلب جهتمصاحبه
2. ارزیابی داوطلبین توسط کمیته انتخاب عامل توسعه. این مرحله شامل ارزیابی ویژگیهاي شخصیتی و
مهارتی داوطلب ازطریق مصاحبه می باشد.
3. انتخاب عامل توسعه خوشه: داوطلبینی که بیشترین امتیاز را به دست آورده باشند جهت ارائه پرپوزال
نهایی پروژه انتخاب خواهند شد.

انتظارت کارفرما از عامل توسعه منتخب:
1. انجام فاز مطالعه شناختی طی 4 ماه اول پروژه
2. اجراي فازهاي بعدي توسعه خوشه مطابق شرح خدمات و دستورالعملهاي ابلاغی از سوي کارفرما

خوشه صنعتی
هدف اصلی از اجراي پروژه توسعه خوشه عبارت است از اقناع ذینفعان خوشه جهت حرکت به سمت یکچشم انداز مورد توافق از طریق ترویج و تقویت فعالیتهاي جمعی و تشکیل شبکههاي همکاري در بین ذینفعان مختلف خوشه می باشد. بنابراین در سنجشمیزان موفقیت پروژه توسعه خوشه معیار سرمایه اجتماعی و نهادینه شدن کارهاي گروهی و شبکه اي در خوشه از اهمیت
قابل ملاحظه اي برخوردار است.
به منظور نهادینه شدن فرهنگهمکاري و تقویت سطح سرمایه اجتماعی لازم است پروژه توسعه خوشه حداقل در یکبازه زمانی 3 ساله به اجرا درآید. البته بسته به نوع خوشه، شرایط اجتماعی حاکم بر خوشه، میزان پیشرفت فعالیت هاي پروژه توسعه خوشه اي و مسائلی از این قبیل این مدت می تواند با نظر عامل توسعه و مشاور- ناظر فنی پروژه و با تأیید سازمان کارگزار خوشه و ناظر
عالی(سازمان صنایع کوچکو شهرکهاي صنعتی ایران) به چهار تا پنج سال نیز افزایش یابد. هدف از این افزایش حصول خوشه به سطحی از پایایی استکه بتواند بعد از خروج عامل توسعه از خوشه، همکاري هاي به وجود آمده تداوم یابد.

تعاریف و اصطلاحات
الف- خوشه کسب و کار: به مجموعۀ فعال در یکگرایش از کسب وکار گفته میشود که در یکمنطقۀ جغرافیایی متمرکز شده، امکان همکاري در تکمیل فعالیت هاي یکدیگر را داشته و از چالشها و فرصتهاي مشتركبرخوردار باشند.
ب- شبکه کسب و کار: به مجموعه اي از واحدهاي کسبوکار اطلاق میشود که براي مواجهه با مشکلی مشتركو یا استفاده از فرصتی مشتركبا هم همکاري نمایند. شبکهها به دو شکل ثبتشده و ثبتنشده وجود دارند. شبکهها معمولاً به صورت ثبت نشده شکل گرفته ودر صورت اقتضا در قالب انجمن، تعاونی، کنسرسیوم، شرکتسهامی و … ثبت میشوند.
ج- شبکه فراگیر : به شبکه بزرگ حاصل از ائتلاف و همکاري شبکه هاي متعدد موجود در یکخوشه اطلاق می شود که می تواند در درازمدت نقشرهبري و نمایندگی خوشه را ایفا نماید.
د- عامل توسعۀ خوشه: مسئولیت مستقیم اجراي فرایند توسعه در خوشه بر عهدة عامل توسعۀ خوشه، میباشد. عامل توسعۀ خوشه فردي استبا تحصیلات و تجربۀ کافی و مرتبط با توسعۀ کسب وکارهاي اقتصادي که داراي قابلیتهاي رهبري و راهبري برنامه- هاي توسعهاي، ایجاد ارتباط مثبت و اثربخش و قدرت تحلیل کسبوکار در سطوح خرد و کلان بوده و ضمن آشنایی با
رویکردهاي کلگرا و سیستمی و مدیریت استراتژیک، از روحیهاي پویا و فعال براي توسعۀ سیستمهاي اقتصادي- اجتماعی برخوردار باشد.
ها، ارائهکنندگان خدمات کسبوکار، تأمینکنندگان، NGO ، ه- ذینفعان خوشه : به کلیۀ واحدهاي زیرمجموعۀ خوشه، تشکلها خریداران، واسطهها و نهادهاي پشتیبان ذینفع خوشه گفته میشود.
و- سازمان کارگزار خوشه: سازمانی که قرارداد پروژه توسعه خوشه را با عامل توسعه منعقد می نماید.
ز – توسعۀ خوشه: فرایندي 3 تا 5 ساله است که طی آن ظرفیتهاي موجود در خوشه، از طریق توانمندسازي پایا و معطوف به استفاده از فرصتهاي محیطی شکوفا میشود. ارتقاي سطح سرمایۀ اجتماعی و توسعه و بسط شبکههاي کسبوکار در درون خوشه از محوريترین فعالیتها در این فرآیند شناخته میشوند.
ح- پروژة توسعۀ خوشه : بمنظور اجراي فرآیند توسعۀ خوشه، پروژه توسعه خوشه توسط سازمان و شرکتهاي استانی، با انتخاب – در چارچوب یکقرارداد مشخصو در قالب فازهاي کلی زیر به اجرا در میآید؛ 1- مطالعه شناختی 2- اعتماد سازي 3 CDA
تدوین سند برنامه عمل 4- پیاده سازي 5- خروج. این فازها غیر قابل تفکیکبوده و به عنوان بخشهاي اصلی پروژه توسعه خوشه
اي محسوبمیشوند.
ح- 1 – مطالعه شناختی: بمنظور تحلیل وضعیت موجود خوشه و فضاي ملی و جهانی حاکم بر کسبوکار مربوطه، مطالعهاي کتابخانهاي و میدانی بر اساس متدولوژي تدوین شده به اجرا در میآید.این مطالعه صرفاً یکمطالعه تئوریکنبوده و میبایست دقیقاً معطوف به مختصات خوشه و مبتنی بر سرفصلهاي تدوین شده جهت ارائه روشها و راهکارهاي رفع مشکلات و ارتقاء
3 تا 4 ماه میباشد. ،CDA خوشه به سطح مناسبی از توسعه یافتگی تهیه و ارائه شود. مدت زمان انجام مطالعه شناختی توسط
ح- 2 – اعتمادسازي: نظر به اینکه فرآیند توسعه نیازمند سطح مناسبی از سرمایه اجتماعی و تعامل مثبت بین اعضاي خوشه و همینطور اعضاي خوشه و سایر مراکز دولتی و غیر دولتی (مثل نهادهاي پشتیبان) می باشد، ضروري است از طرق مختلفعلمی از جمله انجام پروژههاي اعتمادساز و کوتاهمدت، نسبت به ارتقاء سطح اعتماد ذینفعان خوشه اقدام شود. فرایند اعتمادسازي از زمان
آغاز پروژه شروع و تا پایان آن ادامه خواهد داشت.
ح- 3- تدوین سند برنامۀ عمل خوشه: برنامۀ عمل به چشمانداز، استراتژيها و برنامههاي عملیاتی کوتاهمدت خوشه که در پایان مطالعه شناختی وسپس مقاطع حداکثر یکسالۀ بعدي از سوي عامل توسعۀ خوشه تدوین و ارائه و تحت عنوان سند برنامه عمل به تأیید شوراي راهبري خوشه میرسد، گفته میشود. پس از اتمام دورة زمانی پروژة توسعه و در خوشههاي توسعه یافته، انجام این
فرآیند بر عهدة شبکۀ فراگیر خوشه میباشد.
ح- 4- پیاده سازي : این فاز از فرآیند توسعه که پس از مطالعه شناختی آغاز و بیشترین زمان پروژة توسعه را به خود اختصاص میدهد، شامل اجراي عملیاتی همۀ ریزپروژههاي تعریف شده در برنامۀ عمل خوشه میباشد.از جمله این ریز پروژهها میتوان به انجام پروژههاي معطوف به توسعۀ بازار، ارتقاء سطح تکنولوژیک، بهبود کیفیت، توسعۀ منابع انسانی، تأمین مواد اولیه و …، در
و تائید شوراي راهبري و با حمایت مالی و CDA قالب شبکههاي ثبت شده و نشده اشاره نمود. کلیه ریز پروژهها بنا به تشخیص غیرمالی نهادهاي پشتیبان به اجرا در میآید.
ح- 5 – خروج : در صورت حصول به سطح مناسبی از توسعه یافتگی و خود اتکایی اعضاي خوشه در تعریفو راهبري پروژههاي به تدریج و طی 4 تا 6 ماه پساز اعلام آن، از خوشه خارج میشود.

دانلود فایل پیوست

Leave A Reply