تفاهم نامه سه جانبه فيمابين سازمان صنايع، بانك صنعت و معدن و صندوق ضمانت نامه سرمايه گذاري صنايع كوچك

0

 در راستاي حمايت از واحدهاي توليدي و طرحهاي نيمه تمام صنعتي تفاهم نامه سه جانبه فيمابين سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، بانك صنعت و معدن و صندوق ضمانت سرمايه گذاري صنايع كوچك در قالب پروژه عارضه يابي منعقد و مقرر گرديد مشاوران  متخصص جهت شناسايي عارضه هاي موجود واحدهاي صنعتي اقدام نمايند و در اين خصوص واحدهاي مذكور نسبت به رفع عارضه جهت تسهيلات به بانك عامل معرفي مي گردد.

Leave A Reply